Muzeum Matice svatokopecké

Muzeum Matice svatokopecké

 

Otevírací doba

Aktuálně probíhá v Muzeu Matice svatokopecké a přilehlém areálu plánovaná rekonstruce. Z tohoto důvodu je Muzeum do odvolání zavřeno.

 

Od srpna 2008, kdy došlo k slavnostnímu otevření muzea Matice svatokopecké a zahájení jeho činnosti, mohli návštěvníci v jeho prostorách v přízemí chodby Bolestných schodů shlédnout výstavu instalovanou její kurátorkou olomouckou grafičkou Janou Krejčovou. Počátkem prosince 2008 došlo k částečné obměně expozice, a to v souvislostí s instalací výstavy betlémů, která se setkala s velkým ohlasem a návštěvností a trvala do počátku února 2009; byla počátkem tradice každoročních výstav betlémů.

Se souhlasem naší duchovní správy jsme prostory muzea rozšířili o horní poschodí daného traktu a v důsledku toho muselo dojít i ke změně původní expozice. V přízemí muzea zůstaly instalované nástěnné panely s informačními texty z původní expozice, dále soubor pohlednic a fotografií, rozšířený soubor svatých obrázků a upomínkové předměty vztahující se ke Sv. Kopečku. Další část expozice v přízemí tvoří ukázky z tvorby grafiků, malířů, fotografů, básníků, spisovatelů a dalších osobností, kteří byli inspirováni nebo přímo spjati se Sv. Kopečkem. Na tomto místě nelze neupozornit na obraz Stanislava Menšíka „Zjevení P. Marie Andrýskovi“ a dále na všech 5 vydání básně Jiřího Wolkera „Svatý Kopeček“ (ilustrace K. Svolinský, Boh. Dvorský a další). Jelikož k naší farnosti patří i Droždín, Samotišky, Lošov, Radíkov a Posluchov, část expozice v přízemí je věnována i těmto dříve samostatným obcím ( (dnes jsou z nich samostatné pouze Samotišky).

Na podestě před vstupem na Bolestné schody jsou na výstavním stole umístěny exponáty vztahující se přímo k Matici svatokopecké. Mezi nimi si zvláštní pozornost zaslouží plakát z roku 1932 vydaný k 200. výročí korunovace milostného obrazu P. Marie a plakát z roku 1927, kdy Matice svatokopecká zřídila své kino. Na vrcholu Bolestných schodů jistě každého návštěvníka zaujme PIETA - vynikající dílo uničovského sochaře J.A.Heinze zhotovené po roce 1734.

V poschodí muzea jsou ve dvou velkých vitrínách vystaveny ornáty a další součásti kněžského oblečení užívaného při mši svaté. Z depozitáře naší farnosti pocházejí i vystavené kalichy a monstrance. Jedna vitrína je věnována návštěvě papeže Jana Pavla II. na Sv. Kopečku v květnu 1995. Ve zbývajících vitrínách se nacházejí publikace o Sv. Kopečku, kancionály, jejichž krásné vazby si zaslouží obdiv, obrázky na skle a řada dalších exponátů – v současnosti je jich v muzeu umístěno více jak 600. Celá expozice je doplněna sochami – mezi nimi nalezneme sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, Ježíše na hoře Olivetské a další. Pozornost návštěvníků nepochybně upoutá i krásná a velmi vzácná fresková výzdoba Jana K. Handkeho z r. 1934, která zdobí přízemí i patro muzea a prostor Bolestných schodů – zde je již výrazněji poškozena.

Děkujeme všem dárcům a těm, kteří nám zapůjčili exponáty do muzea, nebo tak v budoucnu hodlají učinit, za jejich dary a vstřícnost, i těm, kteří pomáhají při hlídání prostor muzea. Moc si toho vážíme a víme, že bez jejich ochoty by naše muzeum nemohlo vzniknout ani dále působit. Upřímné díky a přijďte se všichni do muzea podívat!

Žehnání muzea

Bohoslužebné předměty

Zlatý mariánský ornát