O nás

Stanovy Matice svatokopecké, spolku

 

ve znění doplňků a změn 

Preambule

Matice svatokopecká je právním nástupcem původní Matice svatokopecké, založené dne 22.12.1923, a pokračovatelem v jejím poslání uchovat křesťanský ráz Svatého Kopečku.

I. Název, sídlo spolku

 1. Název spolku je Matice svatokopecká, spolek.
 2. Sídlo: Návrší Jana Pavla II: 1/1, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
 3. IČ: 646 27 641

 

II. Účel spolku

 1. Účelem Matice svatokopecké (dále jen MSK) je  péče o zachování poutního místa Svatý Kopeček,  této významné církevní a kulturní památky i pro další generace, a dále všeobecně vzdělávací a kulturní činnost.
 2. MSK  realizuje tuto svou hlavní činnost zejména těmito formami:
  1. podílí se na získávání finančních prostředků na opravy a údržbu movitých  i  nemovitých kulturních památek na Svatém Kopečku, zejm. svatokopecké baziliky, a dále na opravy, údržbu a budování infrastruktury související s poutním místem; dle svých možností se též aktivně podílí na vlastním  provádění těchto oprav
  2. dbá o duchovní zaměření tohoto poutního místa a jeho přiblížení širší veřejnosti. Za  tím účelem provádí propagační a informační činnost o historii i současnosti tohoto poutního místa, pro zájemce bez omezení organizuje komentované prohlídky baziliky a jejího areálu, vydává a rozšiřuje tiskoviny a jiný propagační materiál vztahující se k danému místu
  3. zajišťuje výchovně vzdělávací a jinou odbornou činnost včetně pořádání besed a přednášek s náboženskou i odbornou tématikou, pořádá  duchovní cvičení
  4. provozuje své muzeum, stará se o jeho údržbu, o doplňování jeho exponátů. Pořádá stálé a tématické výstavy
  5. pořádá  kulturní a vzdělávací akce, koncerty, oslavy významných výročí, poutní zájezdy, návštěvy komentovaných výstav a vyvíjí další obdobné kulturně vzdělávací aktivity
  6. spolupracuje s duchovní správou Římskokatolické farnosti na Svatém Kopečku u Olomouce,  s organizacemi neziskového sektoru, s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími institucemi
  7. vyvíjí i případné další činnosti vedoucí k naplnění jejího poslání.

 

III. Členství - vznik

 1. Členství v MSK je dobrovolné. Členem MSK  se může stát  kterákoliv fyzická  osoba starší 15 let, která respektuje účel a stanovy spolku. Osoby mladší 18 let se mohou stát členem MSK  jen se souhlasem svého zákonného zástupce.  Členem MSK může být i právnická osoba; zastupuje ji její statutární orgán, pokud tato neurčila jiného zástupce.
 2. Zájemce o členství se stává členem ke dni rozhodnutí výboru MSK o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky. Toto rozhodnutí učiněné na nejbližším zasedání výboru následně schvaluje nejbližší valná hromada. Po kladném rozhodnutí výboru o žádosti následuje zápis nového člena do seznamu členů.
 3. Seznam členů je neveřejný, vede jej jednatel v počítačové podobě abecedně i dle data vzniku členství.
 4. Výbor MSK může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění účelu spolku
 5. Každý člen spolku obdrží od výboru MSK doklad o svém členství a svém evidenčním čísle, a to do 15 dnů od konání valné hromady,  na níž bylo schváleno rozhodnutí výboru o jeho členství.
 6. Členství v MSK se váže na osobu člena. Je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 7. Výbor MSK může přijat jako čestného člena MSK osobu, která se mimořádně zasloužila o podporu Svatého Kopečku nebo Matice svatokopecké – na ni se nevztahují žádná členská práva ani povinnosti.
 8. Členem -protektorem MSK je arcibiskup olomoucký nebo jeho pomocný biskup.

Na člena -protektora se nevztahují žádné členské povinnosti.

Mezi jeho členská práva patří zejména:

 1.  má právo účastnit se jednání výboru Matice i její valné hromady. Pokud je přítomen na jednání valné hromady, je jejím čestným předsedou
 2.  má právo jmenovat jednoho člena výboru Matice
 3.  má právo veta ve věcech převodu  nemovitého majetku  a nájmů v délce trvání nad 10 let
 4.  má právo podávat výboru Matice  návrhy na řešení jakýchkoliv otázek.

 

 

IV. Zánik členství

1) Členství v MSK zaniká:

 1. úmrtím člena
 2. dobrovolným vystoupením ze spolku učiněným písemnou formou – členství končí v tom případě dnem doručení takového písemného oznámení výboru MSK
 3. vyloučením člena ze spolku
 4. nezaplacením členského příspěvku, je-li takový stanoven
 5. zánikem spolku

 

  1. Důvodem vyloučení dle čl. V písm. c) stanov je závažné porušení povinností vyplývající z členství, zejm. pokud provinilý člen svým jednáním porušuje zásady a cíle spolku, zanedbává své členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění účelu spolku a  v přiměřené lhůtě nezjedná nápravu ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti  odčinit nebo pokud způsobilo spolku zvlášť závažnou  újmu. Rozhodnutí výboru o vyloučení se doručí vyloučenému členu; členství končí dnem doručení tohoto rozhodnutí. Při marném opětovném pokusu o takové doručení má se po uplynutí měsíců ode dne rozhodnutí  o vyloučení za to, že vyloučení je platné.

     

   1. Důvodem zániku členství dle čl. V písm. d) stanov je, že člen nezaplatil členský příspěvek do doby splatnosti, a  ani  dodatečně v přiměřené lhůtě  určené ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Nedojde-li ve lhůtě 3 měsíců od doručení této výzvy k úhradě dlužných příspěvků, členství v MSK zaniká uplynutím posledního dne takto stanovené lhůty k dodatečnému plnění.

 

4)  Rozhodnutí výboru MSK o zániku členství dle čl. V písm. c) a d) schvaluje následně nejbližší  valná hromada. Po jejím rozhodnutí se zánik členství vyznačí v seznamu členů.

 

 

V.  Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů:
 1. účastnit se činnosti MSK, zejm. valných hromad, hlasovat při nich, podávat návrhy a vyjadřovat  se ke všem  projednávaným záležitostem, vznášet dotazy orgánům spolku  a obdržet odpověď na své podání
 2. volit  a být volen do výboru MSK (členové starší 18 let), ucházet se o funkci důvěrníka MSK
 3. být pravidelně informován o činnosti spolku, zejm. prostřednictvím doručovaného Pozdravu členům MSK, na jejích web. stránkách,  na požádání získat informace  o evidenci svých finančních příspěvků dle seznamu členů
 4. podávat návrhy na svolání mimořádné valné hromady, domáhat se u soudu rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku  pro jeho rozpor se zákonem  nebo stanovami spolku, nebo rozhodnutí o jeho vyloučení ze spolku
 5. využívat všech nabídek služeb  pro členy MSK
 1. Povinnosti členů:
  1. dodržovat stanovy MSK  a interní směrnice,  plnit usnesení orgánů spolku
  2. aktivně přispívat k činnosti spolku, chránit a zachovávat jeho dobré jméno
  3. oznámit výboru spolku bez zbytečného odkladu změny bydliště a jiné údaje potřebné pro vedení   evidence členů – nesplnění této povinnosti je důvodem k vyloučení ze spolku
  4. platit členské příspěvky.

 

 1. Výši členských příspěvků, jejich splatnost, způsob vybírání  i přiměřenou lhůtu  k dodatečnému zaplacení dlužných členských příspěvků upravuje interní směrnice vydaná výborem MSK a schválená valnou hromadou.
 2. Členové MSK neručí za případné dluhy spolku.

VI. Organizace spolku

 1. Orgány spolku jsou: 
 1. valná hromada MSK
 2. výbor MSK

 

 

VII. Valná hromada

Valná hromada MSK je nejvyšším orgánem spolku.

 1. Valná hromada je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány vyjma protektora jsou volené.
 2. Je svolávána výborem MSK minimálně 1x ročně, zpravidla první neděli v měsíci září běžného kalendářního roku, jinak mimořádně, pokud o to požádá minimálně 1/3 členů MSK; v tom případě do 2 měsíců od doručení žádosti o svolání výboru.
 3. Termín konání valné hromady a její program je výbor povinen oznámit členům alespoň 1 měsíc přede dnem konání, a to v červnovém Pozdravu členům Matice svatokopecké, oznámením na web. stránkách MSK  a doručením pozvánek členům. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit.
 4. Jednání valné hromady řídí předseda. Valná hromada je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
 5. Pokud není valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, výbor svolá valnou hromadu novou pozvánkou na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být patrno, že jde o náhradní zasedání, program jednání musí být zachován původní a usnesení může být přijato za účasti libovolného počtu členů. Tato pozvánka s ohledem na faktickou nemožnost zajištění osobní účasti většiny členů spolku  může být  výborem zasílána jako eventualita již s doručováním původní pozvánky na valnou hromadu.
 6. O jednání valné hromady sepíše jednatel výboru nebo výborem pověřený člen do 30 dnů od jejího ukončení zápis, který podepisuje předseda výboru po jeho kontrole a zapisovatel. Součástí tohoto zápisu je i prezenční listina účastníků valné hromady a schválené usnesení valné hromady MSK. Ze zápisu musí být patrno, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen MSK může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné hromady.
 7. Pravomoci valné hromady jsou zejména :
  1. určuje hlavní zaměření činnosti MSK
  2. schvaluje stanovy MSK a vnitřní směrnice, vč. směrnice o členských příspěvcích, rozhoduje o jejich případných změnách
  3. schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MSK za uplynulé období předkládané výborem
  4. schvaluje výsledek hospodaření spolku
  5. schvaluje plán hospodaření na příští rok
  6. volí a odvolává členy výboru MSK
  7. hodnotí činnost výboru MSK  a jeho členů
  8. rozhoduje o majetkoprávních vztazích MSK
  9. rozhoduje o vzniku a zániku členství
  10. rozhoduje o zániku spolku

VIII. Výbor Matice svatokopecké

Výbor MSK je voleným kolektivním statutárním orgánem spolku.

 

 1. Jednat jménem MSK může vždy jen předseda společně s jednatelem.
 2. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování finanční kázně, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci MSK v období mezi valnými hromadami, dohlíží na dodržování stanov a vnitřních směrnic,  pečuje o rozvoj spolku. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne, na další členy spolku.  Je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 3. Výbor je svoláván  podle potřeby, zpravidla 1x za 2 měsíce, nebo pokud o svolání požádá nejméně polovina členů výboru a uvede důvod pro mimořádné jednání a program schůze. Schůze výboru svolává a řídí jeho předseda, příp. jednatel, mimořádné zasedání svolá do 8 dnů od požádání o jeho svolání. Pozvání na schůzi výboru musí být sděleno jeho členům nejméně týden před termínem jednání, v mimořádných případech může být tato doba kratší.
 4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k platnosti jeho rozhodnutí je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Výbor se skládá z 11 členů volených valnou hromadou na dobu 5 let; po ukončení funkčního období smí být člen výboru zvolen opakovaně. Jednoho člena výboru může navrhnout protektor MSK. Schůzí výboru s hlasem poradním se účastní i stávající farář baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 6. Členství ve volených orgánech zaniká smrtí člena voleného orgánu, jeho dobrovolným vystoupením ze spolku, vzdáním se funkce, uplynutím funkčního období nebo odvoláním člena voleného orgánu valnou hromadou pro hrubé porušení jeho povinností.
 7. Zápisy ze schůzí výboru pořizuje jednatel.
 8. Pravomoci výboru MSK jsou zejména:

a)  řídí činnost MSK mezi valnými hromadami      

b)  volí ze svého středu předsedu, místopředsedu,  jednatele a hospodáře

 1. svolává valnou hromadu, určuje její program, navrhuje složení orgánů valné hromady,  jmenuje  důvěrníky MSK

d)  přezkoumává roční závěrku a podává daňová přiznání

e)  vydává interní směrnice pro činnost MSK a předkládá je ke schválení valné hromadě

f)  spravuje všechny záležitosti MSK, pokud nejsou stanovami svěřeny valné hromadě

g)  podává valné hromadě zprávy o své činnosti a předkládá výsledky hospodaření MSK

h)  dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost  MSK, kontroluje činnost hospodáře

i)  odpovídá za účelné nakládání s majetkem a finančními prostředky spolku a plnění usnesení valné hromady, i za příp. vzniklou škodu

j)  zajišťuje finanční prostředky potřebné pro činnost spolku

k)  přijímá  členy MSK, rozhoduje o jejich vyloučení, tato rozhodnutí předkládá valné hromadě

     ke schválení

l)  vyzývá neplatící členy k zaplacení dlužných členských příspěvků 

m)  spolupracuje s duchovní správou na Svatém Kopečku u Olomouce.

 1. Členové  výboru MSK či osoby jim blízké nesmějí být v zaměstnaneckém nebo jiném smluvním vztahu s MSK. Funkce ve výboru MSK je čestná, bez nároku na finanční odměnu.
 2. Předseda
 1. Je nejvyšším výkonným představitelem spolku. Jedná jménem MSK vždy jen společně s jednatelem. Při podepisování za spolek k názvu spolku předseda připojí vždy svůj podpis spolu s dalším členem výboru – zpravidla jednatelem. V dílčích věcech může být  zmocněna k jednání za spolek  další osoba – plná moc musí být písemná s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby, stanoven věcný a časový rozsah zmocnění.
 2. Předsedu volí výbor ze svého středu. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Toto předání musí být provedeno nejpozději do 14 dnů od zvolení nového výboru.
 3. K výlučným kompetencím předsedy patří: vedení jednání valné hromady, ověřování její usnášeníschopnosti, kontrola a podepsání zápisu  z jednání valné hromady, svolání a vedení schůzí výboru.
 4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami MSK a jejími vnitřními směrnicemi, rozhodnutími výboru a valné hromady. Předseda může některé své kompetence delegovat na další členy výboru, příp. na další členy MSK.

 

 

 1. Místopředseda

V době nepřítomnosti předsedy předsedá výboru, příp. přebírá jeho kompetence. Archivuje doklady MSK. Zajišťuje chod Muzea MSK.

 1. Jednatel

Pořizuje zápisy ze schůzí výboru a valné hromady, eviduje členy spolku, připravuje podklady pro jednání. Spolu s předsedou jedná navenek za MSK a spolupodepisuje za spolek.

 1. Hospodář

Vybírá a eviduje členské příspěvky, vede hospodaření a účetnictví spolku, zajišťuje podklady pro daňové přiznání.

 1. Člen výboru

Má právo a povinnost účastnit se schůzí výboru a vyjadřovat se k projednávaným záležitostem. Může být pověřen konkrétními úkoly.

 

 

IX. Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává MSK zejména z členských příspěvků svých členů, darů fyzických i právnických osob, příspěvků orgánů samosprávy či státní správy,  dotací,  případných výnosů z vlastní činnosti nebo event. z výnosu svého majetku.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících účel a cíle MSK a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob, což plně platí i pro členy spolku.
 4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování účelu a cílů spolku.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány MSK v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a interních směrnic spolku.
 6. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem MSK a podepisování účetních dokladů jsou upraveny interními směrnicemi spolku.
 7. Doklady spolku se archivují po dobu nejméně 20 let, poté se předávají Archivu olomouckého arcibiskupství k uložení.

X. Zánik Matice svatokopecké

 Matice svatokopecká může zaniknout:

   1. usnesením valné hromady, jíž se zúčastnila nadpoloviční většina členů MSK
   2. zrušením spolku soudem za podmínek a způsobem stanoveným v § 268  a násl. obč. zák.

Pokud nedojde k vypořádání majetku MSK v případě jejího zániku, připadne její majetek Římskokatolické farnosti na Svatém Kopečku u Olomouce.

XI. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Pokud není v těchto stanovách výslovně uvedeno jinak, řídí se právní poměry v MSK a postavení jejích členů zákonem č.89/2012Sb., občanský zákoník, a interními směrnicemi vydanými výborem MSK.
 2. Stávající výbor MSK byl zvolen na tříleté funkční období, které končí v září 2016.
 3. Jakékoliv změny stanov nabývají účinnosti dnem jejich přijetí usnesením valné hromady.
 4. Závazný výklad stanov provádí výbor MSK, který také řeší případné spory a stížnosti členů. Stanovy v tomto úplném znění jsou uloženy v sídle MSK.
 5. Stanovy v tomto úplném znění byly schváleny usnesením valné hromady MSK konané dne  6.9.2015 a následně předloženy rejstříkovému soudu. Tím nahrazují dřívější stanovy MSK registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 24.5.1991 pod č.j.VSC/1-6720/91-R ve znění  následujících změn, naposledy provedených dne 6.9.2015. 
 6. Stanovy jsou vyhotoveny ve 2 stejnopisech, z nichž jeden bude uložen v dokumentech spolku a jeden bude přiložen k návrhu na zápis spolku do veřejného rejstříku.

 

 

                                    

V  Olomouci dne 6.9.2015