ČLENSTVÍ V MATICI SVATOKOPECKÉ

Členství v MSK je dobrovolné. Členem MSK se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 15 let , která respektuje cíl a stanovy spolku. Osoby mladší 18 let se mohou stát členem MSK jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Členem MSK může být i právnická osoba; zastupuje ji její statutární orgán, pokud tato neurčila jiného zástupce.

Zájemce o členství se stává členem ke dni rozhodnutí výboru MSK o přijetí za člena na základě podané písemné přihlášky. Toto rozhodnutí učiněné na nejbližším zasedání výboru následně schvaluje nejbližší valná hromada. Po kladném rozhodnutí výboru o žádosti následuje zápis nového člena do seznamu členů, který vede za výbor MSK jednatel v počítačové podobě abecedně i dle data vzniku členství.

Členství v MSK se váže na osobu člena. Je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Podrobnosti o vzniku a zániku členství, o právech a povinnostech členů jsou rozvedeny ve stanovách (viz odkaz níže).

Výši, splatnost a způsob úhrady členských příspěvků upravuje interní směrnice MSK č. 1 o výši, splatnosti a způsobu úhrady členských příspěvků vydaná výborem MSK a schválená valnou hromadou.(Převzato ze stanov Matice svatokopecké čl. IV.)


Chcete-li se stát členem Matice svatokopecké, a tak podpořit naše bohulibé dílo, seznamte se se stanovami Matice svatokopecké. Budete-li s nimi souhlasit, stačí vyplnit přihlášku a poslat nám ji.

Jak lze získat přihlášku do Matice svatokopecké:
 1. V sakristii baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku nebo v Muzeu Matice svatokopecké.
 2. Zašleme Vám ji na telefonické či písemné požádání (pište, prosím, na korespondenční adresu).
 3. Můžete si o ni napsat na .
 4. Můžete si ji otevřít a vytisknout zde: Přihláška.

  Věříme, že se s Vámi setkáme!


  Nahoru


  *******************************************************************
  Matice svatokopecká - Co chystáme v tomto pololetí - Předválečná Matice svatokopecká - Členství, stanovy MSK Kontakty Pořad bohoslužeb, slavnosti, svátky a výročí - Blahopřání - Obrazová galerie - Své podněty a připomínky posílejte na  OBNOVIT STRÁNKY