POUTNÍ CESTA S NAUČNOU STEZKOU
SVATÝ KOPEČEK - SVATÝ HOSTÝN
Historie poutní cesty * 19 zastavení poutní cesty * Popis poutní cesty

Fotky z 1. pěší pouti Svatý Kopeček - Svatý Hostýn si můžete prohlédnout v záložce Obrazová galerie/2010-2011Historie poutní cesty

Dne 22. května 2010 byla na Sadovém náměstí na Svatém Kopečku slavnostně otevřena Poutní cesta s naučnou stezkou ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn. Záštitu nad touto akcí převzali náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák a náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřich Ondruš. Otevřenou Poutní cestu požehnal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner za přítomnosti představitelů Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouc, některých obcí a měst, jimiž trasa prochází, sesterské Matice svatohostýnské, značného množství přítomných, i zástupců tisku a rozhlasu.Účastníky slavnosti dovedla průvodem na místo oslavy za doprovodu hudby Dolanka skupina pěti krojovaných hanaček (nejmladší Bětuška Krejčí, dvě studující Miluška Petrová a Markétka Nedbalová, dvě dospělé Františka Derková a Milada Lachová ) s jedním hanákem Mojmírem Pěkným, a po skončení oslav všechny odvedla zpět do baziliky.

V současnosti na trase téměř 50 km je instalováno 19 panelů, a to na Svatém Kopečku, v Bukovanech, Velké Bystřici, Svésedlicích, Vacanovicích, Tršicích, Lazníkách, Buku, Prosenicích, Radslavicích, Pavlovicích u Přerova, Hradčanech, Nahošovicích, Dřevohosticích, Lipové, v lese Ochozy, v Bílavsku, Slavkově pod Hostýnem a na Svatém Hostýně – v místě zvaném Pod Valy. Zde naše poutní cesta končí a k samotné svatohostýnské bazilice nás dovedou závěrečná zastavení poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn. Panely obsahují citát z evangelia, vybranou náboženskou a národní píseň pro lepší putování, krátký odkaz na historii a významné kulturní či přírodní pamětihodnosti místa s vyznačením vzdálenosti k dalšímu panelu. Informace doplňuje údaj o příp. sponzorství kraje, obce či města. K poutní cestě patří i průvodcovská brožura, která obsahuje nejen mapu celé trasy, vzdálenost jednotlivých zastavení, ale i podrobnější informace o historii, význačných osobnostech, památkách a zajímavostech daného místa včetně fotodokumentace, i odkaz, kde lze získat otisk razítka do brožury, příp. turistické razítko. Pro absolventy poutní cesty bude na Svatém Kopečku - v muzeu Matice svatokopecké a na faře, a na Sv. Hostýně v recepci poutního domu č. 3 připraven certifikát o šťastném dovršení pouti. Brožura je k dostání za 50,- Kč v Muzeu Matice svatokopecké – v sobotu od 12 do 17 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin; dále pak v sakristii baziliky a na svatokopecké faře.

Projekt realizovala firma EXPO-SERVIS Chvalčov, majitel dr. Troneček, průvodcovskou brožuru sestavil a text pro informační tabule vybral PhDr. Josef Pala, publikaci graficky upravil Leoš Hrdlička, autorem loga Poutní cesty je Ondřej Jakubiček. Všem jmenovaným patří naše upřímné poděkování. Rovněž nemůžeme opomenou poděkovat představitelům obcí, měst a jedné farnosti, na jejichž pozemcích jsou panely instalovány, za jejich ochotu a vstřícnost.

Náš velký dík patří též sponzorům a dárcům, bez jejichž finanční výpomoci by nebylo možno takový projekt, který si vyžádal náklady téměř 550.000,- Kč, vůbec realizovat. Na prvním místě zde musíme jmenovat Olomoucký kraj, který velmi štědře dotoval tento náš projekt zařazením mezi významné projekty, dále Statutární město Olomouc, které spolufinancovalo i vydání průvodcovské brožury, Zlínský kraj, dále z obcí a měst, jimiž trasa cesty prochází obec Buk, Nahošovice, Hradčany, Tršice a Město Bystřice pod Hostýnem – ti všichni nám poskytli finanční dotaci, a dále Město Velká Bystřice, Městys Dřevohostice a obce Lazníky, Radslavice a Pavlovice, které nám vypomohly tím, že na svůj náklad zhotovily nebo alespoň zabudovaly panel této cesty na svém pozemku. Zdaleka ne na posledním místě patří naše upřímné díky všem našim členům, příznivcům a dalším podporovatelům smysluplných projektů zaměřených na rozvoj duchovních hodnot a celkového vzdělání i tělesné zdatnosti, k nimž lze zařadit i tuto naši poutní cestu. Jejich dary nám zajistily převážnou část potřebných financí, takže k úplnému zaplacení nákladů potřebujeme získat již jen cca 60.000,- Kč. Proto máme stále otevřený u Komerční banky a.s. pob. Olomouc běžný účet s názvem Poutní cesta pod číslem 43 – 4740250257/0100, na který je možno příspěvek na tuto akci poslat. Všem dosavadním i budoucím sponzorům a dárcům upřímně děkujeme a pamatujeme na ně v našich přímluvách. Budeme vděčni každému, kdo nám svým finančním příspěvkem pomůže zajistit ještě stále chybějící finanční prostředky.

První společná pěší pouť po této cestě se uskutečnila ve dnech 26. a 27. června 2010. Poutníkům doporučujeme zakoupení průvodcovské brožury a při cestě opatření otisků razítek v místech v brožuře uvedených, aby absolvent celé pouti mohl získat v muzeu Matice svatokopecké nebo v Poutním domě č. 3 na Sv. Hostýně v recepci po předložení brožury certifikát o úspěšném absolvování pouti.

Většina trasy poutní cesty vede po silnicích s malým provozem – lze se tedy řídit jednak silničními ukazateli (po určitou část kopíruje naši trasu i cyklostezka), jednak šipkami (viz obr. níže) naší poutní cesty, na nichž je umístěno logo (viz obr. výše) naší poutní cesty.

Na jednotlivých panelech jsou umístěny citáty z bible a vždy jedna náboženská a jedna národní píseň, což uvádíme níže.

Přejeme všem, kteří se vydají na poutní cestu nebo aspoň na její část, příp. se rozhodnou jen pro pročtení průvodcovské brožury – každý dle svých možností a zájmů – aby našli dostatek prostoru k ztišení, poučení a načerpání tělesných sil i duchovního povzbuzení.značení poutní cestyNahoru19 zastavené poutní cesty

1. Svatý Kopeček
citát z bible: Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému (Řím.8,28)
náboženská píseň: Tisíckráte pozdravujem tebe…
národní píseň: Hej, haj, zelený haj…

2. Bukovany
citát z bible: V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. (Lk 1,39)
náboženská píseň: Nedejte se k spánku svésti…
národní píseň: Rostó, rostó, rostó konopě za cestó…

3. Velká Bystřice
citát z bible: Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich...(Mt 18,20)
náboženská píseň: Bůh ti tento život dal…
národní píseň: Či só hode, naše hode…

4. Svésedlice
citát z bible: Dostanete všechno, zač budete v modlitbě prosit s vírou. (Mt 21,22)
náboženská píseň: Ó andělé, k nám dolů spějte…
národní píseň: U panského dvora…

5. Vacanovice
citát z bible: Blahoslavení jsou ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. .(Lk 11,28)
náboženská píseň: Zdráva buď Panno Maria, ó Královno…
národní píseň: To naše stavení z drobného kamení…

6. Tršice
citát z bible: Bože, veď mě ve své spravedlnosti, svou cestu přede mnou učiň přímou. (Ž 5,9)
náboženská píseň: Máti Páně přesvatá…
národní píseň: Nešťastný šafářův dvoreček…

7. Lázníky
citát z bible: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. (Ž 128,1)
náboženská píseň: : Svatý kříži, tebe ctíme…
národní píseň: Kdybys měla má panenko…

8. Buk
citát z bible: Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, já vás občerstvím. (Mt 11,28)
náboženská píseň: Vzhůru srdce, vlasti má…
národní píseň: Pod dubem za dubem měla jedno dvě...

9. Prosenice
citát z bible: Upevňuj mé kroky na svých cestách, ať neklopýtají mé nohy. (Ž 17,5)
náboženská píseň: Všichni Boží vyvolení…
národní píseň: Když jsem já šel okolo vrat…

10. Radslavice
citát z bible: Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodinova půjdeme. (Ž 122,1)
náboženská píseň: Dělníku Boží z královské krve…
národní píseň: Holka modrooká…

11. Pavlovice
citát z bible: Jak milý je příchod těch, kdo zvěstují radostnou zvěst. (Řím. 10,15)
náboženská píseň: Klaním se ti vroucně…
národní píseň: Červená modrá fiala…

12. Hradčany
citát z bible: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi. (Mt 10,32)
náboženská píseň: Anděle Boží, strážce můj..
národní píseň: Malení, malení listu širokého...

13. Nahošovice
citát z bible: Přijďte blíže k Bohu a Bůh přijde blíže k vám. (Jak 4,8)
náboženská píseň: : Buď zdráva, Panno Maria, vzore ctností... národní píseň: Prší, prší, jen se leje…

14. Dřevohostice
citát z bible: Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a otevře se vám. (Mt 7,7)
náboženská píseň: : Jeden Pán, jedna víra…
národní píseň: V širém poli studánečka…

15. Lipová
citát z bible: I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete (Lk 12,40)
náboženská píseň: Bože, cos ráčil před tisíci roky…
národní píseň: Travička zelená…

16. Ochozy – les
citát z bible: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky (Ž 107,1)
náboženská píseň: Blíž k tobě, Bože můj…
národní píseň: Zahučaly hory, zahučaly lesy…

17. Bílavsko
citát z bible: Staňte se živými kameny pro duchovní Chrám. (1P 2,4)
náboženská píseň: Buď ve svátosti Bohu přítomnému…
národní píseň: Černé oči jděte spát…

18. Slavkov p. Hostýnem
citát z bible: Vystup na vysokou horu, ty který hlásáš radostnou zvěst! (Iz 40,9)
náboženská píseň: : Pod ochranu Tvou se utíkáme…
národní píseň: Na tý louce zelený…

19. Svatý Hostýn
citát z bible: Bože buď milostiv a žehnej nám, ukažnám svou jasnou tvář. (Ž 67,2)
náboženská píseň: Chválu vzdejme, ó křesťané…
národní píseň: Horo, horo, vysoká jsi…


Nahoru


Popis poutní cesty


Svatý Kopeček - Svatý Hostýn:

Od baziliky na Svatém Kopečku sestoupíme podél krámků k 1. zastavení u Hospice. Odtud pokračujeme vlevo podél restaurace Na schůdkách, na křižovatce jdeme vpravo a křižujeme hlavní silnici, pokračujeme podél dlouhé zděné zídky po pravé straně. Pod zahradami odbočujeme na polní cestu směrem k lesu vlevo. U lesa odbočujeme vpravo, procházíme přímo lesní a následně polní cetou ke kapličce, zastavení č. 2 a dále do Bukovan. Na hlavní silnici odbočujeme vlevo směr Velká Bystřice. Ve V. Bystřici odbočujeme vpravo směr Olomouc, po 100m vlevo zastavení č. 3 a dále směr Svésedlice k zastavení č. 4.

Pokračujeme po silnici směr Vacanovice. Procházíme křižovatkou Doloplazy - Čechovice, neodbočujeme, jdeme přímo směr Vacanovice, zastavení č. 5. Na křižovatce odbočujeme vlevo směr Tršice, kde u kostela potkáváme zastavení č. 6. Po 150 m na hlavní silnici odbočujeme vlevo směr Lazníky k zastavení č. 7. Na křižovatce odbočujeme vpravo směr Buk, zastavení č. 8 a pokračujeme stále po hlavní silnici směr Prosenice. Křižujeme hlavní silnici Přerov - Lipník, vlevo za kostelem přicházíme k zastavení č. 9.

Procházíme dále, (po levé straně máme hřbitov) a úzkým asfaltovým chodníkem mezi zahradami se dostáváme na silnici; odbočujeme vpravo a pokračujeme směr Radslavice. Na křižovatce před kostelem je zastavení č. 10, z křižovatky odcházíme po hlavní silnici vlevo směr Sušice, po cca 400 m odbočujeme vpravo směr Pavlovice. V Pavlovicích vlevo míjíme odbočku ke kostelu, po cca 200 m vlevo je zastavení č. 11. Pokračujeme dále po silnici směr Hradčany. V Hradčanech vlevo kaple sv. Antonína, na křižovatce se dáme doprava k zastavení č. 12. Dále putujeme po silnici do Nahošovic - zastavení č. 13 - a stále po silnici na křižovatku, kde odbočujeme vlevo směr Dřevohostice. Za mostem se nachází zastavení č. 14.

Pokračujeme po hlavní silnici směr Bystřice pod Hostýnem. V Lipové, kolem zastavení č. 15, procházíme až k obecnímu úřadu, kde odbočujeme vpravo. Po polní cetě směřujeme přes horizont k rybníku, kde odbočujeme vlevo. Po 300 m přecházíme mírně vlevo loukou směrem k lesu. Procházíme značenou lesní cestou k větší T křižovatce, jdeme vlevo k zastavení č. 16, odtud se vydáváme vpravo. Po projití kolem dětského tábora a následně kolem hájenky směřujeme do Bílavska. Přecházíme hlavní silnici a železniční trať, u kostela nacházíme zastavení č. 17. Pokračujeme vpravo po místní komunikaci, po cca 300 m odbočujeme vlevo vzhůru do protisměru cestou do lesa. Po krátkém lesním úseku se na rozcestí dáváme vpravo. Po projití lesem pokračujeme po polní cestě (po levé straně máme les, vpravo se nám otevírá výhled na Sv. Hostýn) oklikou do Slavkova pod Hostýnem. V obci na první křižovatce jdeme vlevo do kopce, na hlavní silnici odbočujeme vpravo a následně vlevo ke kapličce, u níž se nachází zastavení č. 18. Stoupáme po cestě rovně vzhůru, dostáváme se na širokou lesní cestu. Po cca 400 m odbočujeme vlevo po strmé lesní pěšině. Přicházíme k louce po levé straně, po 30 m odbočujeme vpravo k zastavení č. 19 Pod Valy.

Kousek nad námi je Svatý Hostýn.

*  *  *

Svatý Hostýn - Svatý Kopeček:

Od baziliky na Sv. Hostýně sejdeme po hlavním schodišti, před točnou autobusů odbočíme vpravo a scházíme dolů na lesní křižovatku směr Velehrad, Sv. Kopeček. Jsme u zastavení č. 19 Pod Valy. Pokračujeme přímým směrem, po krátkém úseku přicházíme na horní okraj louky. Zahýbáme vlevo po okraji lesa a prudkým svahem sestupujeme lesní pěšinou na širokou lesní cestu se stálým klesáním do Slavkova pod Hostýnem, u kapličky se nachází zastavení č. 18. Na křižovatce uhýbáme na hlavní silnici vpravo, po krátkém úseku vlevo až na T křižovatku, kde zabočujeme vpravo. Na okraji lesa odbočíme vlevo polní cestou, která kopíruje okraj lesa a následně prochází lesním porostem, až do Bílavska. Na místní komunikaci zahýbáme vpravo až ke kostelu, pod hřbitovní zdí se nachází zastavení č. 17. Pokračujeme obcí, klesáme k železniční trati, kterou přejdeme, pokračujeme po místní asfaltové komunikaci, na druhé polní křižovatce odbočujeme vlevo. Procházíme kolem hájenky, dále pak lesem kolem dětského tábora na křižovatku lesních cest - k zastavení č. 16 - a odbočujeme vlevo. U tohoto zastavení je možnost posezení v altánu.

Po odbočení a rovném lesním úseku mírného stoupání na první křižovatce odbočujeme vpravo. Procházíme lesní cestou až na okraj louky, na níž se mírně stáčíme vpravo. Po krátkém úseku přicházíme k rybníku, zabočujeme vpravo a přes horizont polní cestou přicházíme do Lipové až k hlavní silnici, kde zabočujeme vlevo. Jdeme po silnici, po pravé straně máme zastavení č. 15, až dojdeme do Dřevohostic. Před mostem vlevo se dostáváme k zastavení č. 14, pokračujeme stále po hlavní silnici, na první křižovatce za Dřevohosticemi odbočujeme vpravo do Nahošovic, kde se nachází zastavení č. 13. Dále jdeme stále po silnici do Hradčan – k zastavení č. 12. Na křižovatce zabočujeme vlevo, procházíme kolem kaple sv. Antonína a po silnici směr Pavlovice. Před obcí vpravo přicházíme k zastavení č. 11.

Neodbočujeme ke kostelu, kde je možnost ubytování v Centru pro rodinu Ráj, ale klesáme vlevo, procházíme obcí a pokračujeme směr Radslavice. V obci se napojujeme v našem směru na hlavní silnici, u kostela je zastavení č. 10. Na křižovatce před kostelem uhýbáme z hlavní silnice vpravo a pokračujeme směr Prosenice. Přecházíme most, procházíme Prosenicemi, cca 150 m před hlavní křižovatkou zabočujeme asfaltovým chodníkem vlevo ke kostelu, u kterého je zastavení č. 9. Za kostelem zahýbáme doprava, přecházíme hlavní silnici Přerov – Lipník, podcházíme železniční trať a přicházíme do obce Buk. Vlevo u zastávky autobusů je umístěno zastavrní č. 8. Procházíme obcí po hlavní silnici a dále do Lazníků. Na křižovatce odbočujeme vlevo, u kapličky a zastavení č. 7; dále směr Tršice. V Tršicích zabočujeme vpravo, u kostela, kde se též nachází zastavení č. 6.

Na křižovatce u kostela a pod plastikou dominanty Tršic – žáby –, zahýbáme vlevo a pokračujeme do Vacanovic, kde míjíme zastavení č.5. Na křižovatce v obci zahýbáme vpravo, pokračujeme směr Svésedlice. V poli křižujeme silnici Doloplazy – Čechovice. Ve Svésedlicích nacházíme zastavení č. 4. Po silnici pokračujeme směr Velká Bystřice. Před křižovatkou na Olomouc na pravé straně se nachází zastavení č. 3; na křižovatce zahýbáme vpravo a krátce nato před radnicí vlevo. Přecházíme železniční trať a bez odbočování směřujeme k Bukovanům. V obci na hlavní křižovatce zahýbáme vpravo, držíme přímý směr, vlevo „stoletá“ lípa, po pravé straně máme zahrádky; po polní cestě jdeme až ke kapli – zastavení č. 2 - a stále přímým směrem nejprve polní, posléze lesní cestou až na okraj lesa, otvírá se nám krásný pohled na baziliku na Svatém Kopečku. Zahýbáme na polní cestu vlevo a na křižovatce pak vpravo, pokračujeme podél zahrádek a zděné zídky až k hlavní silnici, tu přecházíme a zabočujeme podél restaurace Na schůdkách vlevo směrem k hospici, kde nás vítá zastavení č. 1. Dále procházíme kolem místních krámků podloubím před baziliku, jež je cílem našeho putování.

NahoruNahoru


Zpět
OBNOVIT STRÁNKY