ŽIVOT MSK - co jsme realizovali

2017 * 2016 * 2015 * 2014 * 2013 * 2012


ROK 2017

Matice svatokopecká, spolek uspořádala ve středu 4. ledna 2017 odpoledne v Muzeu moderního umění v Olomouci komentovanou prohlídku výstavy Šuměníandělských křídel. Velice poutavým a poučným výkladem kurátorky výstavy - Mgr. Elblové - bylo nadšeno cca 35 účastníků.
  [Fotografie]

* * *

Tradiční výstavu betlémů, instalovanou v Muzeu MSK, jsme letos pořádali ve dnech 3.12.2016 - 8.1.2017.* * *

Dne 19. ledna 2017 se dožíl 75 let vzácný a moudrý člověk, vynikající kněz Mons. Josef Hrdlička, olomoucký pomocný biskup a m.j. i protektor Matice svatokopecké, spolku. Velice si vážíme jeho přízně a pomoci, kterou nám i našemu poutnímu místu nezištně dlouhodobě projevuje.
Do dalších let mu přejeme hlavně hodně zdraví, Boží milosti a mocnou ochranu Panny Marie Svatokopecké.
Za všechny své členy výbor Matice svatokopecké, spolku.

* * *

Matice svatokopecká, spolek pořádala ve středu 25. ledna 2017 poutní zájezd do Prahy. Navštívili jsme Svatovítskou katedrálu - mše sv., koment. prohlídka, pak poseděli s P. Jakubem u příležitosti jeho narozenin, drobně se občerstvili a absolvovali komentovanou prohlídku kostela Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko).
Všech 45 účastníků zájezdu bylo nadšeno prohlídkou obou chrámů, vynikajícími průvodci, mezi nimiž vynikl zejm. průvodce ve Svatovítské katedrále, jehož výklad doplnil výborně i P. Jakub. Velmi přátelské bylo i posezení s tímto jubilantem, který 9.1. t.r. oslavil své 55. narozeniny, jež se uskutečnilo v prostoru pražského arcibiskupství. Za zprostředkování realizace programu našeho zájezdu patří velký dík právě P. Jakubovi.
  [Fotografie]

* * *

postní duchovní obnovy, která se uskutečnila na Velehedě pod vedením P. Gorazda Krušiny OPraem. ve dnech 5. - 8. března 2017, se zúčasnilo 45 zájemců ....
  [Fotografie]

* * *

V neděli 2 dubna 2017 v 7. 30. hod. od hospice na Svatém kopečku vyjel autobus, který (po poslední nástgupní zastávce u hlavního nádraží v Olomouci obsazený 29 poutníky z MSK) nabral směr Velehrad, kde se toho dne konala IV. pouť moravských Maticí, která letos byla velmi zdařilá.
Po mši svaté, komentované prohlídce velehradské baziliky a následném výborném obědě na Stojanově měli účastníci poutě možnost v sále kardinála Špidlíka vyslechnout plány zástupců všech zúčastněných Matic na letošní rok a seznámit se i se dvěma nově založenými Maticemi – zašovskou a rožnovskou. Jednání byla přítomna i předsedkyně Matice cyrilometodějské z Olomouce. Po křížové cestě, do níž se aktivně zapojili členové všech Matic, si poutníci buď prohlédli podzemí a další prostory patřící k bazilice, nebo se zúčastnili velmi zajímavého výkladu Mons.Peňáze o historii vzniku poutního místa s ukázkami zbytků původních staveb.
Krásné slunečné počasí umocnilo vynikající zážitky všech účastníků poutě. Hostující Matici velehradské v čele s Mons. Peňázem patří náš vřelý dík za vzorně připravený program poutě. Další, v pořadí V. pouť Moravských Matic, se uskuteční 15.4.2018 v Zašové, hostitelem bude Matice zašovská.

* * *

Matice svatokopecká, spolek uspořádala komentovanou prohlídku výstavy V oplatce jsi všecek tajně, která se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci - u Dómu.
  [Fotografie]


* * *

ŘKF Svatý Kopeček u Olomouce spolu s Maticí svatokopeckou, spolkem uspořádali 14.4.2017 (Velký Pátek) v 19 hodin ve svatokopecké bazilice Velkopáteční sepolcro; barokní velkopáteční mystérium Lekce z temnot od Francoise Couperina na texty proroka Jeremiáše, čtené pouze při svíčkách a doprovázené zpěvem a hudbou na violoncello a cembalo.

* * *

V sobotu 13. května 2017 vyjelo v ranních hodinách 32 účastníků na poutní zájezd do Polska. Cílem bylo hlavní město Opolského vojvodství – Opole, jedno z nejstarších polských měst. Polský průvodce, hovořící celkem slušně česky, nám, cestou k františkánskému kostelu Mejsvětější Trojice, představil řadu významných památek města a seznámil nás s historií a současností města. Po mši svaté, kterou sloužil P. Ambrož, prohlídce kostela a krátkém varhanním koncertu, jsme se přesunuli do katedrály Povýšení sv. Kříže, kterou jsme si rovněž prohlédli vč. známého obrazu Matky Boží Opolské. Cestou k autobusu jsme prošli s průvodcem další z hlavních pamětihodností města a vydali se na zpáteční cestu do ČR.
Zde nás čekal druhý cíl putování – Bílá Voda – nejsevernější a nejzápadnější obec Českého Slezska. Tento, v minulosti významný městys převážně s německým obyvatelstvem, má vztah i k Olomouci. Po seznámení s historií obce, přímo z úst starosty, prohlídce místního muzea, hřbitova, výrobny hostií a občerstvení jsme se vydali zpět na Svatý Kopeček.
Po celou dobu nám přálo krásné počasí, účastníci byli velmi spokojeni a odnášeli si do svých domovů kromě všech duchovních a kulturních zážitků i velmi zdařilou a poučnou brožurku o cílech naší pouti, kterou pro každého z nás připravila dr. Olga Němcová, za což jí patří náš vřelý dík.
(zkráceno z článku "Zážitky z pouti do Opole"; celý článek)

* * *

Každý, kdo v nedělní podvečer 21. května zavítal do svatokopecké baziliky, zažil velmi hodnotný duchovní zážitek v podobě Májového koncertu duchovní hudby, předneseného jednak 40 členy smíšeného pěveckého souboru Svatopluk z Uherského Hradiště, jednak proloženého třemi varhanními vstupy z děl našich i světových autorů. Skladby zpívané převážně v latině, ale i modernější díla v anglickém jazyce, závěrečný přídavek v ruštině, byly přes svou náročnost zazpívány téměř profesionálně, a soubor tak znovu potvrdil svou vynikající úroveň, prokazující v četných soutěžích, jichž se účastní, a tak nezůstal nic dlužen své výborné pověsti. Je jen škoda, že krásné počasí a řada jiných akcí, mj. i toho dne konaná pouť rodin s dětmi, unavily mnohé potenciální návštěvníky, což se podepsalo na poměrně nízké návštěvnosti. Ani tato okolnost však neodradila účinkující od jejich plného výkonu, za což jim patří náš obdiv a dík.

* * *

V sobotu 3. června 2017 navštívila baziliku na Sv. Kopečku pra-pra-pra-pravnučka rakouské císařovny a české královny Marie Terezie - arcivévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská spolu se svým manželem. V rámci letošních olomouckých oslav 300. výročí narození uvedené císařovny přijela na místo, které tato navštívila dne 19.6.1748 se svým císařským manželem. Na památku tehdy císařovna obdarovala Milostný obraz Panny Marie Svatokopecké zlatým řetězem se zlatým srdcem.
Arcivévodkyně Ulrika s manželem si prohlédli svatokopeckou baziliku a pozorně vyslechli poutavý výklad člena našeho výboru Jana Nedělníka (tlumočený členkou doprovodu) vztahující se k bazilice i výše uvedené návštěvě její císařské předchůdkyně. Další člen naší Matice Edward Beneš vzácnou návštěvu poinformoval o existeci a činnosti naší Matice. Do doby, než se bazilika uvolnila, se oba, spolu s dalšími členy MSK, věnovali návštěvě a společně si prohlédli výstavku akuálně připravenou J. Nedělníkem specielně pro účel této návštěvy. Před rozloučením se arcivévodkyně s manželem společně s přítomnými vyfotografovali a po přátelském poděkování a rozloučení odjeli do Olomouce, kde je čekal další program.
  [Fotografie]

* * *

Pěší pouť ze Svatého Kopečku na Velehrad po CM poutní stezce proběhla ve dnech 30. června - 4. července.

* * *

Tradiční pouť ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé se letos uskutečnila v sobotu 22. července.* * *

Matice svatokopecká, spolek pořádala v sobotu 12. srpna 2017 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod. komentované prohlídky svatokopecké baziliky a přilehlého areálu. Výklad začínal - jako každoročně - v bazilice každou celou hodinu, na ostatních místech průběžně.

* * *

V neděli 13. srpna 2017 od 16.15 hod. se ve svatokopecké bazilice konala přednáška Mons. Pavla Posáda, pomocného biskupa českobudějovického, na téma Nebojte se!.* * *

V neděli 3.9.2017 se uskutečnila XXII. pouť Matice svatokopecké, spolku, která začala v 10.30 hod. v bazilice slavnou mší svatou za živé a zemřelé členy našeho spolku (celebroval Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký), od 13.00 hod. ve Francouzském sále pokračovala valnou hromadou.
Na odkazu níže zobrazíte zahajovací modlitbu MSK (jíž jsme jednání valné hromady zahájili) a dvě písně, z nichž jsme vybrali k zakončování (ne zahajování) společných akcí hanáckou poutní píseň k Panně Marii svatokopecké "Matičko kopecká".
Modlitba MSK a písně k výběru

* * *

Matice svatokopecká, spolek pořádala v sobotu 16.9.2017 poutní zájezd do Dürnsteinu v Rakousku a do Dolních Kounic.


* * *


Matice svatokopecká, spolek ve spolupráci se sociálním odborem Města Olomouc, uspořádala ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie v sobotu 7.10.2017 u příležitosti Mezinárodního dne seniorů VII. pouť seniorů. Dopoledne v 10.00 hod. byla sloužena mše svatá a v 17,00 hod. se potom v rámci této poutě, taktéž ve svatokopecké bazilice, konal koncert vokálně-instrumentální kapely Spiritual kvintet, která své kvality potvrzuje úspěšným působením na hudební scéně již od r. 1960. Zcela zaplněná bazilika si vynutila vřelým potleskem vestoje přídavek a ocenila tak jak sólová vystoupení jednotlivých členů souboru v čele se zakladatelem skupiny Jiřím Tichotou, tak sborová. Ze svého repertoáru nabídli skladby tradiční i novější. V závěru poblahopřál k významnému životnímu jubileu p. Jiřímu Tichotovi a p. Dušanu Vančurovi předseda MSK, spolku, pan Ján Mikolaj.

Nahoru

ROK 2016

V neděli 17.1.2016 po odpolední mši sv. ve Francouzském sále svatokopecké fary proběhla beseda s Ing. Jos. Mošou na téma Šperky a ozdoby vyrobené z mincí a medailí. Asi 40 účastníků pozorně vyslechlo velmi poutavé vyprávění Ing. Moši o jednotlivých exponátech, které předvedl, a o historii jejich vzniku. Následně si posluchači jednotlivé exponáty prohlédli.

* * *

Matice svatokopecká spolu s Klubem seniorů na Svatém Kopečku pořádala ve čtvrtek 28.1.2016 odpoledne komentovanou prohlídku výstavy České korunovační klenoty ... na dosah ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Cca 50 účastníků odcházelo spokojeno s výkladem i exponáty.

* * *

V neděli 7. února 2016 odpoledne proběhla ve zcela zaplněném Francouzském sále svatokopecké fary přednášku Ing. arch. Jaromíra Haince na téma Japonsko - moderní země plná tradicí. Posluchače zaujal výklad i promítané snímky, o čemž svědčla i velmi živá a dlouhotrvající diskuse po skončení výkladu přednášejícího. Rovněž následný ohlas návštěvníků potvrdil jejich maximální spokojenost.

* * *

Zájezdu do Prahy, který se uskutečnil v úterý 23.2.2016, se zúčastnilo 28 osob. I když počasí nebylo nejlepší - chvílemi poprchalo, v žádném případě nezkazilo výtečnou náladu a spokojenost účastníků. Již první akce - komentová prohlídka výstavy Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renezancí - nás nadchla. Unaveným nohám jsme dali odpočinout v kostele Nejsvětějšíno Salvátora, kde o. Ambrož sloužil pro nás mši sv. a před tím nás seznámil s historií a interiérem kostela. Po mši sv. jsme se příjemně zahřáli v teplé a velké sakristii, v klidu pojedli ze svých donesených zásob a jako bonus jsme dostali teplý čaj, který všem přišel velmi vhod. Závěrečnou tečku pak připravil člen MSK Ing. arch. Jaromír Hainc, který nás fundovaně a velmi poutavě provedl Betlémskou kaplí, seznámil podrobně s historií tohoto místa a návazností na ČVUT. Závěrečná pohodlná jízda domů vlakem RegioJet (stejně jako ranní do Prahy týmž spojem) jen znásobila spokojenost účastníků s dobře stráveným dnem.

* * *

Ve dnech 3. 3.- 6.3. 2016 pořádala Matice svatokopecká postní duchovní obnovu (exercicie) ve Vranově u Brna vedenou P. Gorazdem Krušinou, OPraem.

* * *

V neděli 3. dubna 2016 odpoledne proběhl ve Francouzském sále svatokopecké fary I. díl cyklu besed s Bedřichem Šubou na téma Rodinné toulky Anglií doplněný promítáním snímků z cest, jehož se účastnilo 25 osob. O jejich spokojenosti a kladném hodnocení svědčí i skutečnost, že počet účastníků II. dílu tohoto cyklu, konananého v neděli 10. dubna 2016, stoupl na 35. Cca 35 osob vyslechlo i III. díl, a to v neděli 17. dubna 2016. Pro velkou spokojenost plánujeme na září 2016 ještě pokračování (IV. a V. díl).

* * *

V sobotu 28. května 2016 se 50 farníků naší farnosti, převážně členů MSK, zúčastnilo národní pouě do Krakova konané ve Svatém roce Milosrdenství.
Dojmy všech jsou úžasné. I přes drobné nepohodlí, patřící k pouti a související s velmi slunečným počasím, množstvím poutníků na jednom místě (kromě cca 6.000 účastníků naší národní poutě v areálu průběžně probíhaly menší poutě převážně Poláků), poměrně malé prostory, v nichž se konaly odpolední programy – adorace, přednášky, koncert, znemožňující všem účastnit se vybraného programu, celková atmosféra, průběh mše svaté, další programy, společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a závěrečné požehnání a pozdravy krakovského arcibiskupa Stanislawa kardinála Dziwisze, zanechaly v každém nezapomenutelné dojmy a pokoj v duši.   [Fotografie]

* * *

V neděli 29. května 2016 v 18.00 hod. se ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie konal Slavnostní koncert komorního orchestru MUSICA NOVA. Účinkující v bezvadném provedení představili návštěvníkům výborná díla našich i zahraničních skladatelů. Spokojení návštěvníci si vyžádali i přídavek. Koncert byl krásným kulturním zážitkem na zakončení svátečního večera.
Plakát
Program

* * *

Neděle 5. června patřila na poutním místě Svatého Antonínka u Blat- nice III. pouti moravských Matic, na níž naše Matice svatokopecká měla nejpočetnější zastoupení - účastnilo se jí 30 členů spolu s doprovázejícím o. Ambrožem, který se ochotně ujal na místě funkce zpovědníka a následně koncelebranta mše svaté. Ta proběhla na prostranství před nově zbudovaným zastřešeným pódiem za slunného počasí. Pro všechny byla možnost zakoupení a pohodlné konzumace chutného oběda, po němž následoval odpolední program v kapli. Během něho poutníci vyslechli informace o vzniku poutního místa, byly představeny jednotlivé moravské Matice (předseda nejmladší Matice radhošťské se dostavil v trojanovickém kroji) a shlédli promítnuté fotografie z historie místní kaple. Na závěr jsme se s o. Ambrožem pomodlili křížovou cestu u jednotlivých zastavení umístěných ve volné přírodě. Pouť byla všemi hodnocena velmi kladně.

* * *

V úterý 21.6.2016 odpoledne si skupina 34 zájemců, převážně z řad naší Matice, prohlédla slavnostní sály arcibiskupského paláce v Olomouci včetně instalované výstavy k 150. výročí narození býv. olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. Velmi poutavým a odborně vysoce fundovaným výkladem nás doprovázel vedoucí informačního centra AO PhDr. Martin Kučera, který nás seznámil i s historií arcibiskupstvím zapůjčeného obrazu zachycujícího intronizaci císaře Františka Josefa I. po abdikaci jeho strýce, k níž došlo právě v prostorách arcib. paláce. Na "objevení" tohoto obrazu má hlavní zásluhu právě zmíněný průvodce. Díky instalované výstavě shora se "objevil" i obraz - olejomalba interiéru svatokopeckého chrámu od autora Kaminského, který ve 40. letech min. století zakoupila původní Matice svatokopecká a po násilném ukončení její činnosti v 50. letech byl považován za ztracený. Návštěvníci odcházeli maximálně spokojeni.

* * *

Matice svatokopecká uspořádala v úterý 9.8.2016 odpoledne komentovanou prohlídku výstavy Ke slávě a chvále II Tisíc let duchovní kultury na Moravě v Arcidiecez. muzeu v Olomouci.


* * *

VI. moravská compostela, pětidenní putování z Velehradu přes Svatý Hostýn na Svatý Kopeček, na jejímž pořádání se Matice svatokopecká podílela, se uskutečnila ve dnech 12. - 16. srpna 2016.

* * *

V rámci odpustkových slavností, které v bazilice Mavštívení Panny Maarie na svatém Kopečku probíhaly ve dnech 14.-16.8.2016, uspořádala Matice svatokopecká v sobotu 13. srpna od 12 do 17 hodin již tradiční prohlídku svatokopecké baziliky a přilehlého areálu s výkladem a v neděli 14. srpna po odpolední mši svaté (hlavním celebrantem byl přednášející) přednášku Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., dr. h. c., probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě pražském, na téma Co nám přináší (technický) pokrok.

* * *

V neděli 4. září 2016 se v rámci XXI. poui Matice svatokopecké, spolku se uskutečnila v odpoledních hodinách valná hromada. Dle předpokladu se nesešla nadpoloviční většina všech členů Matice, takže valná hromada nebyla usnášeníschopná a krátce po zahájení byla ukončena. Ve 13.15 hod. pak bylo zahájeno řádně svolané náhradní zasedání valné hromady, které po úvodní modlitbě, ověření počtu přítomných, schválení programu a zvolení volební a návrhové komise pokračovalo vyslechnutím zprávy jednatelky o činnosti za uplynulé roční období. V ní byla zhodnocena realizovaná činnost v oblasti kulturně vzdělávací, propagační i naplňování ostatních úkolů MSK. Ze zprávy hospodářky vyplynulo, že hospodaření spolku bylo v roce 2015 vyrovnané, zůstatek financí ( v pokladně a na účtech celkem) činil na konci roku 331.489,- Kč.
Dle zprávy o členské základně ke dni konání VH jsme měli 339 členů, od poslední VH přibylo 16 nových členů, na druhé straně 2 vystoupili, 5 členům zaniklo členství a 11 členů zemřelo.
Byl zvolen nový výbor ve složení J. Mikolaj, V. Mikolajová, O. Němcová, H. Bláhová, M. Gerátová, F. Prášilová, Z. Krejčí, M. Haincová, J. Nedělník, R. Hainc a J. Řehák ( v následné schůzi nového výboru byl předsedou zvolen Ján Mikolaj, místopředsedou Jan Nedělník, jednatelem Z. Krejčí a hospodářem M. Haincová).
VH schválila výborem přijaté interní směrnice o vedení účetnictví, dále o správě majetku spolku, jeho oceňování a inventarizaci a IS upravující nový volební řád spolku – tato bude zveřejněna na našich web. stránkách. Byl schválen i dodatek ke směrnici členských příspěvcích, který neomezuje jejich maxim. výši a považuje za členský příspěvek i jakoukoliv platbu člena, která není přesně vymezena co do svého účelu.
Návrh plánu činnosti vychází z úkolů MSK a bývá konkretizován v Pozdravech členům.
Po ukončení jednání následovala v bazilice mše svatá sloužená Mons. Josefem Hrdličkou, olomouckým pomocným biskupem a protektorem MSK.

* * *

V sobotu 10. září 2016 v podvečer si nejméně 350 platících návštěvníků, kteří zaplnili svatokopeckou baziliku doslova do posledního místa - plné byly lavice i cca 100 donesených židlí) - vyslechlo krásný koncert Mistři staré hudby. v podání nepřekonatelných umělců Václava Hudečka - housle a Martina Hrocha - cembalo. Posluchači vyjádřili svou spokojenost bouřlivými potlesky ve stoje a hosté je na závěr odměnili opakovaným přednesem skladby Ave Maria skladatelů J.S. Bacha a Ch. Gounoda, která završila silný kulturní zážitek nádherné hudby v bezvadném provedení v prostředí překrásné barokní baziliky.
Výtěžek vstupného, jehož výše byla nasazena značně nízko, činil 11.005,- Kč a byl předán zástupci Římskokatolické farnosti Sv. Kopeček u Olomouce - přítomnému faráři P. Bernardu Slabochovi OPraem. - jako dar na částečnou úhradu nákladů na pořízení nového ambonu do baziliky.

* * *

Matice svatokopecká, spolek pořádala v sobotu 17. září 2016 zájezd do Rakouska. Navštívili jsme benediktinský klášter Altenburg s přilehlými zahradami, na zpáteční cestě poutní kostel Božího milosrdenství a svaté Faustyny ve Slavkovicích u Žďáru nad Sázavou.

* * *

Ve spolupráci se sociálním odborem Magistrátu města Olomouce jsme pořádali u příležitosti Mezinárodního dne seniorů v sobotu 1. října 2016 ve svatokopecké bazilice VI. pouť seniorů.
Součástí této pouti byl - odpoledne téhož dne, taktéž ve svatokopecké bazilice - koncert smíšeného pěveckého sboru Collegium vocale Olomouc SALVE REGINA, který se setkal s velmi nadšenou odezvou u posluchačů. Ti ocenili nejen vhodný výběr skladeb - pro mnohé dosud neznámých skladatelů -, ale i vynikající podání účinkujících, a to jak v komorním provedení, tak ve velkém sboru. Ocenění si zaslouží i bezvadné dvojí varhanní sóla J. Gottwalda, varhanní doprovod R. Kepfera celým koncertem a především příprava a vedení sbormistryně Růženy Saligerové.

* * *

Dvojí nedělní odpoledne první poloviny října patřila pokračování cyklu besed s Bedřichem Šubou na téma Rodinné toulky Anglií s promítáním obrázků z cest; v neděli 9. října 2016 to byl IV. díl a v neděli 16. října 2016 V. díl.

* * *

Matice svatokopecká, spolek pořádala za podpory Statutárního města Olomouc v pátek 11. listopadu 2016 od 17 hod. 2. ročník Oslav sv. Martina, které se setkaly s velkým úspěchem.* * *

V neděli 4. prosince 2016 odpoledne se ve Francouzském sále svatokopecké fary konalo tradiční Adventní setkání s Mons. Josefem Hrdličkou, olomouckým pomocným biskupem, čestným členem a protektorem MSK. Cca 40 účastníkům, nadšeným z krásného výkladu, bylo povzbuzením a inspirací k účelnému prožití adventní doby.


* * *

V ponděli 5. prosince 2016radiční v podvečer odcházel zMikulášské nadílky pro děti do 8 let u svatokopeckých Boudek velký počet spokojených dětských i doprovázejících dospělých návštěvníků.


* * *

Matice svatokopecká, spolek pořádala v sobotu 10. prosince 2016 duchovní obnovu s P. Gorazdem; po společné účasti na mši svaté v bazilice v 9.00 hod. jsme pokračovali do 12.00 hod. ve Francouzském sále svatokopecké fary. Přednáška P. Gorazda, zaměřená na otázku milosrdenství, byla jako vždy velmi zajímavá, přínosná a všemi 60 posluchači byla přijata s velmi kladným ohlasem.

* * *

V úterý 27. prosince 2016 se ve svatokopecké bazilice Navštívení Panny Marie již téměř tradičně na závěr hlavních vánočních svátečních dnů uskutečnil vánoční koncert, pořádaný Hanáckým mužským sboru Rovina z Olomouce ve spolupráci s Maticí svatokopeckou, spolkem. Letos byli hosty hanáků členové Cimbálové muziky PRAMÍNKY z Lašska. Zkušenosti z minulých let opět přilákaly davy návštěvníků, kteří zaplnili baziliku. Všichni odcházeli s nadšením, neboť program obou vystupujících skupin nenechal nikoho bez chladným. Závěrečnou koledu Narodil se Kristus Pán ve večerně osvětlené bazilice sborově zazpívali ve stoje nejen účinkující, ale i posluchači, jejichž bouřlivý potlesk ještě dlouho zněl bazilikou.
NahoruROK 2015

Ve středu 4. února 2015 se uskutečnila v Arcidiecézním muzeu v Olomouci komentovaná prohlídka výstavy Spekulum mundi - Sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově. Asi 25 návštěvníků shlédlo velmi zajímavé exponáty ze sbírek Strahovského kláštera premonstrátů a vyslechlo si poutavý výklad kurátorky Mgr. Zápalkové.

* * *

V neděli 15. února 2015 se ve Francouzském sále fary konala přednáška Ing. Arch. Jar. Haince Setkání s architekturou v Africe. Cca 30 posluchačů se zájmem vyslechlo přednášejícího ing. arch. Jaromíra Haince, který přiblížil místo a průběh loňského světového setkání architektů v JAR i své zážitky z této země, které doplnil promítáním obrázkové dokumentace.

* * *

Dne 26.2.2015 uspořádala Matice svatokopecká zájezd do Prahy, jehož programem byla komentovaná prohlídka výstavy Otevři zahradu rajskou, Benediktini v srdci Evropy, instalované ve Valdštejnské jízdárně, doplněné promítáním krátkého tématického filmu. Dále návštěva kostela sv. Mikuláše, kde rovněž prohlídka byla doplněna odborným výkladem. V patře jsme shlédli i výstavu části Škrétových obrazů. Odtud nás doprovodil P. Jakub Berka, OPraem. do své nynější farnosti Praze - Nebušicích. Jeho přivítání a společné slavení mše sv. byly skutečnou "třešinkou" na našem zájezdu, který byl všemi 55 účasníky velmi příznivě hodnocen.

* * *

Ve dnech 11.3. – 14. 3. 2015 se zúčastnilo 28 osob postní duchovní obnovy (exercicií) na Svatém Hostýně, kterou vedl P. Gorazd Krušina, OPraem. Potěšující bylo, že mezi účastníky byli nejen členové naší Matice, ale i řada odjinud. Výklad P. Gorazda i další jeho doprovodný program - samozřejmá společná denní mše sv. v kapli, ranní chvály, večerní modlitby apod., byly jako vždy inspirují a přínosné, setkaly se s velice kladnou odezvou u všech účastníků, stejně jako komentovaná prohlídka svatohostýnské baziliky a mše sv. v ní sloužená v poslední den exercicií.

* * *

V březnu byla v přízemí Muzea MSK instalována na dobu 3 týdnů velikonoční výstava, která připomněla velikonoční tradice.

* * *

Dne 27. března se dva zástupci MSK zúčastnili již tradičního miniveletrhu poutních míst v Kroměříži, kde prezentovali činnost Matice svatokopecké a naše poutní místo.

* * *

V dubnu byla v v celém přízemí Muzea MSK instalovaná rozsáhlá výstava k 20. výročí povýšení svatokopeckého chrámu na baziliku minor a návštěvy Svatého otce Jana Pavla II. na Sv. Kopečku. Výstava potrvá do konce června 2015, návštěvníky je velmi kladně hodnocena.

* * *

Velice zajímavé a poučné přednášky Davida Vopřady, Th.D. na téma Eucharistie u církevních otců, která se konala v rámci příprav národního eucharistického kongresu v neděli 12. dubna 2015 ve Francouzském sále svatokopecké fary, se zúčastnilo cca 30 osob. Všichni velmi kladně hodnotili výklad přednášejícího, který byl zaměřen především na eucharistii u sv. Ambrože.

* * *

Dne 15. května jsme se zapojili do Noci muzeí zpřístupněním Muzea MSK a výkladem pro jeho návštěvníky v době od 18 do 22 hodin.

* * *

Ve dnech 16. a 17. května 2015 jsme spolupracovali s Olomouckým arcibiskupstvím a svatokopeckou farností jako organizátory při oslavách 20. výročí povýšení svatokopeckého chrámu na baziliku minor a návštěvy sv. Jana Pavla II. na Svatém Kopečku (při sobotním koncertu V. Hudečka a jeho hostů i nedělní slavné mši svaté ve svatokopecké bazilice).


* * *

V sobotu 23. května 2015 jsme uspořádali poutní zájezd do Trnavy na Slovensku. V bazilice sv. Mikuláše sloužil P. Ambrož Šámal OPraem. mši sv., po jejímž skončení jsme si baziliku prohlédli, následně i katedrálu; po obědě další církevní a historické památky (město má přezdívku "malý Řím" pro velký počet významných kostelů), vše s velmi zajímavým a odborným výkladem průvodce. Závěrem všech 45 spokojených účastníků pobesedovalo v klášteře sester premonstrátek, které nám v poněkud deštivém počasí připravily teplé a sladké pohoštění.

* * *

Dne 29. května jsme se průvodcovskou službou v bazilice a Muzeu MSK zapojili v době od 18 do 24 hodin do národní Noci kostelů.

* * *

Dne 31. května se 25 členů MSK zúčastnilo II. pouti moravských Matic konané letos na Sv. Hostýně na společné mši sv. celebrované Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým a po odpoledním požehnání jsme se společně pomodlili křížovou cestu.   [Všechny fotografie]

* * *

Ve dnech 30.6. – 4.7.2015 se uskutečnila V. Moravská Compostela - pěší pouť ze Svatého Kopečku přes Svatý Hostýn na Velehrad.
Více o průběhu pouti se dočtete v příspěvku jedné účastnice pouti (viz odkaz níže).
Postřehy účastnice pouti   [Všechny fotografie]

* * *

Matice svtokopecká uspořádala v sobotu 25. července 2015 tradiční poutní zájezd ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé.


* * *

Dne 30.7.2015 zemřel v požehnaném věku 91 let zakládající člen Matice svatokopecké, který se výrazně zasloužil o obnovení její činnosti po roce 1990, nestor olomouckého knihovnictví, osobnost regionální kultury s přesahem do dění celonárodního – pan Bohuslav Smejkal ze Samotišek.   celý článek


* * *

V neděli dne 6. září 2015 se konala XX. pouť Matice svatokopecké, ve 13 hodin byla ve Francouzském sále svatokopecké fary valná hromada a po jejím skončení následovala v bazilice v 15 hodin mše svatá sloužená Mons. Jos. Hrdličkou za živé a zemřelé členy MSK.


* * *

V úterý 8. září 2015 byla na Svatém Kopečku slavnostně přejmenovaná část prostranství před tamní bazilikou na Návrší Jana Pavla II.. Jméno je připomínkou návštěvy papeže Jana Pavla II., který před dvaceti lety v Olomouci kanonizoval blahoslavenou Zdislavu z Lemberka a Jana Sarkandra.
Při návštěvě Olomouce zavítal Jan Pavel II. i do chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, kde jej vítaly zástupy věřících. Prostranství před bazilikou, dosud Sadové náměstí, nyní nese jméno papeže, který byl mezitím sám svatořečen. O pojmenování malého náměstí před chrámem požádalo městskou radu Arcibiskupství olomoucké.
Slavnostní události se zúčastnili spolu s primátorem Antonínem Staňkem a olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, členové rady města, zástupci církve, univerzity i další hosté.
Přejmenování části původního Sadového náměstí se dotkne pouze zdejšího římskokatolického farního úřadu a sídla Matice svatokopecké.

* * *

V červenci - září byla v v přízemí Muzea Matice svatokopecké instalována velice zajímavá výstava poutních obrázků, a to převážně z motivem Svatého Kopečka. Většina exponátů pocházla ze sbírky Ing. Moši, CSc.

* * *

V sobotu 26. září 2015 se 48 členů MSK, dalších farníků z naší farnosti i zájemců z blízkého okolí v doprovodu našeho kaplana P. Ambrože zúčastnilo poutního zájezdu do Vídně. Počasí nám velmi přálo a tak jsme mohli k plné spokojenosti účastníků absolvovat celý plánovaný program.
Po příjezdu do Vídně jsme se zúčastnili mše svaté sloužené p. Ambrožem v kostele kláštera Sester Navštívení P. Marie, které nám poskytly prostor ke krátkému osvěžení vč. drobného občerstvení. Poté jsme se vydali na prohlídku císařské (habsburské) krypty a dómu sv. Štěpána. S česky mluvící průvodkyní jsme naším autobusem projeli hlavní třídu a prohlédli nejznámější budovy města. Pak už následovala návštěva Schönbrunnu, kde vyzbrojeni moderní audiotechnikou s českým výkladem si každý svým tempem prohlédl nejkrásnější místnosti tohoto zámku a seznámil se s jeho historií. Slunečné počasí přímo lákalo k prohlídce nádherného zámeckého parku a pak už následoval odjezd k vyhlídce Kahlenberg s úchvatným pohledem na již osvětlenou Vídeň. Ještě před tím jsme jme obdrželi v jedné klášterní kapli požehnání na cestu od doprovázejícího německého kněze P. Viliama Döme – rovněž ovládá náš jazyk. Návrat do našich domovů proběhl bez jakýchkoliv problémů a tak zájezd byl všemi zúčastněnými hodnocen velmi kladně.   [Všechny fotografie]


* * *

V sobotu 3. října 2015 pořádala Matice svatokopecká u příležitosti Mezinárodního dne seniorů ve spolupráci se sociálním odborem Magistrátu města Olomouce ve svatokopecké bazilice V. pouť seniorů.   Plakát

* * *

Besedy s P. Františkem Líznou, známým knězem a poutníkem, se ve svatokopecké bazilice zúčastnilo v neděli 18. října 2015 v odpoledních hodinách cca 80 posluchačů. S velkým zájmem vyslechli jeho osobní zážitky z doby internace v 70. letech, zkušenosti z práce s mírovskými vězni a dalšími osobami vyhoštěnými na okraj naší společnosti. Poutavé bylo i vyprávění o jeho 5 pěších poutích, při nichž celkem překonal bez použití jakéhokoliv dopravního prostředku vzdálenost celkem přesahující 10 000 km. Poučné byly i jeho duchovní výzvy zaměřené na aktuální témata života v rodinách, porozumění, pomoci a lásce k bližním, nutnosti umět odpouštět a přijmout druhého. Beseda byla nesporným přínosem pro každého z posluchačů.

* * *

V neděli 25. října 2015 jsme měli příležitost shlédnout ve svatokopecké bazilice reprízu písňového a dramatického pořadu o světcích v lidových i církevních písních, pranostikách a obyčejích, který byl uveden na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici 2014 pod názvem ZA NEBESKOU BRÁNOU II – Od sv. Máří do Tří králů. V pořadu vystoupili sólisté Chrámového sboru ze Štramberka, kvartet Komorního orchestru P.J.Vejvanovského z Nového Jičína, herci divadelního souboru Pod věží ze Štramberka a Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic. Hosté nezklamali, zaslouží si naše velké díky.
Vystoupení všech účinkujících vyvolalo zasloužené nadšení přítomných diváků a jejich dlouhotrvající potlesk ve stoje, kterým si vyžádali přídavek. Ti, kteří dali přednost procházce za pěkného podzimního počasí, se sami svou nepřítomností připravili o mimořádně krásný a současně poučný kulturní zážitek.   Program

* * *

Matice svatokopecká pořádala v neděli 8. listopadu 2015 odpoledne ve Francouzském sále svatokopecké fary besedu s manželi Šnevajsovými Putování po posvátných místech AZERBAJDŽÁNU.


* * *

Ve středu 11. listopadu 2015 jsme v zájmu oživení starých tradic v naší zemi uskutečnili ve spolupráci s naší farností a Kavárnou na Sv. Kopečku (bývalá Lachova cukrárna) 1. ročník oslav sv. Martina. Počet návštěvníků, kteří měli možnost přivítat sv. Martina na živém bílém koni s jeho světelnou družinou u sochy sv. Jana, vyslechnout si něco o živou tohoto světce, poté s rozžatými lampiony ho v průvodu následovat kolem kláštera před baziliku, kde se odehrála krátká scénka s žebrákem, zcela překonal očekávání pořádajících. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bylo občerstvení v ambitu, kde pro všechny byly nachystané zdarma martinské koláčky, perníčky a jiné dobroty, pro děti i dospělé čaj, jinak k zakoupení svatomartinský punč a výborné trubičky příp. další nápoje. Ohlasy návštěvníků svědčí o jejich spokojenosti a úspěchu této startující obnovené tradice. Akce neunikla ani pozornosti olomouckého tisku.
Všem, kdo se podíleli na přípravě i vlastní realizaci akce, jménem pořadatelů upřímně děkujeme.
Plakát

* * *

Návštšva P. Jos. Dominika Doubravy, OPraem. v Českých Budějovicích (22.11.2015) Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se sedm členů naší Matice spolu s P. Ambrožem vydalo do Českých Budějovic, abychom tam pozdravili našeho bývalého faráře - P. Jos. Dominika Doubravu, OPraem. v jeho nynějším bydlišti – Kněžském domě, a to u příležitosti jeho nadcházejícího významného životního jubilea. Setkání bylo nadmíru srdečné a přátelské, otec všechny farníky moc pozdravuje a společně jsme zavzpomínali na dobu jeho působení na Sv. Kopečku.
Po výborném obědě v památné historické restauraci – Masných krámech – jsme si za hezkého počasí prohlédli historické jádro města za doprovodu a výkladu P. Ambrože a po rozloučení s jubilantem jsme se vydali na zpáteční cestu.
Náš obdiv patří P. Ambrožovi, který se navíc ujal i funkce řidiče (jeli jsme autem sestřiček premonstrátek, kterým děkujeme za ochotu a zapůjčení jejich „mandarinky“) a zatímco my jsme mohli v klidu odpočívat, bavit se a modlit, on v hustém provozu, večer za tmy celkem téměř 8 hodin naprosto bezpečně „vezl své ovečky“. Otče, srdečné díky!   [Všechny fotografie]

* * *

Matice svatokopecká pořádala v sobotu 5.12.2015 pro děti do 8 let v prostoru svatokopeckých boudek od 17 hodin Mikulášskou nadílku. Pro dětské i doprovázející dospělé návštěvníky bylo připraveno drobné občerstvení.


* * *

V neděli 6.12.2015 po odpolední mši svaté se ve Francouzském sále svatokopecké fary uskutečnilo již tradiční adventní setkání s Mons. Josefem Hrdličkou, olomouckým pomocným biskupem, čestným členem a protektorem Matice svatokopecké.


* * *

Matice svatokopecká uspořádala v sobotu 12. 12. 2015 pod vedením P. Gorazda Krušiny, OPraem. adventní duchovní obnovu, která vyla zahájena společnou účastí na mši sv. v 9.00 hod. v bazilice, a poté pokračovala do 12.00 hod. ve Francouzském sále svatokopecké fary.

* * *

Spolu s ŘKF Svatý Kopeček u Olomouce jsme zorganizovali v neděli 6.12.2015 pěší pouť do Olomouce.
Odcházeli jsme v 8 hod. od svatokopecké baziliky, u kostela P. Marie Sněžné se v 10 hod. připojíli ke společnému průvodu ke katedrále, kde po otevření Svaté brány byla sloužena pontifikální mše svatá na zahájení Svatého roku milosrdenství.

* * *

Plakát ke koncertu; poklepáním obrázek zvětšíte V neděli 27. 12. 2015 O. s. Folklorum a Matice svatokopecká pořádali vánoční koncert Cimbálové muziky DANAJ ze Strážnice a Hanáckého mužského sborfu Rovina. Svatokopecká bazilika, v níž se koncert od 17.00 hod. konal, téměř praskala ve švech.   [Všechny fotografie]


* * *

Od 5.12.2015 do 10.1.2016 byla v Muzeu Matice svatokopecké instalována již tradiční výstava betlémů.
Prezentace výstavy betlémů od pana Stýskala (8 MB): SPUSTITNahoruROK 2014

V neděli 12. ledna 2014 se ve Francouzském sále svatokopecké fary uskutečnila odložená beseda s dr. Martinem Kučerou na téma Činnost Charity na Olomoucku v letech 1922 – 1952 s promítáním, která se setkala u posluchačů s velkým zájmem. Informace přednášejícího čerpaly z odborných pramenů pro většinu přítomných nedostupných, přinesly velmi zajímavé a nové poznatky a spolu s promítanými dobovými snímky výrazně obohatily dosavadní znalosti posluchačů z dané tématiky.

* * *

25. ledna proběhl zájezd malým autobusem do Švánenic u Vyškova na výstavu betlémů (2. největší soukromá sbírka betlémů v ČR). Při zpáteční cestě jsme návštívili Luleč. Zde jsme si prohlédli farní kostel sv. Isidora i dnes už málo používaný kostel sv. Martina,v němž zakladatel svatokopeckého poutního místa, olomoucký obchodník vínem Jan Andrýsek, dal slib, že získá-li jmění, postaví Panně Marii kostelík na kopci východně od Olomouce. Na oltáři je obraz Panny Marie Svatokopecké od Karla Lenharta.  [Všechny fotografie]

* * *

Matice svatokopecká pořádala v neděli 2. února 2014 ve Francouzském sále svatokopecké fary přednášku Blízký Východ zblízka s promítáním. Posluchači, kteří zcela zaplnili Francouzský sál svatokopecké fary, ji vyslechli s velkým zaujetím. Přenášející, Ing. Arch. Jar. Hainc, v souladu se svým profesním zaměřením odborně, současně však přitažlivou a srozumitelnou formou, pohovořil o svých poznatcích z návštěvy Iránu a Sýrie, přiblížil dávnou vyspělost a kulturu těchto zemí, převážně v oblasti architektury, neopomněl však ani na současnost těchto zemí. Četné dotazy posluchačů svěčily o zájmu, který daná tématika a přednes protagonisty vyvolaly.  [Všechny fotografie]

* * *

V neděli dne 23.3.2014 jsme ve Francouzském sále svatokopecké fary uskutečnili přednášku Jana Nedělníka na téma Kláštery na Sv. Kopečku doplněnou promítáním dobových snímků. Přednáška se setkala s velkou pozorností a ohlasem u návšrtěvníků, kteří zcela zaplnili Francouzský sál.

* * *

Ve středu 2.4.2014 jsme uspořádali návštěvu komentované prohlídky výstavy Gotické Madony na lvu v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Všech 30 účastníků bylo nadšeno.* * *

Ve dnech 7.-10.4.2014 se konala tradiční postní duchovní obnova (exercicie) ve Vranově u Brna pod vedením P. Gorazda Krušiny OPraem.


* * *

Prostřednictvím CK Miklas Prostějov se 16 zájemců (členové i nečlenové Matice svatokopecké) zúčastnilo svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. v Římě. Zájezd autobusem proběhl ve dnech 25.-28.4.2014.
U všech společné sdílení této vyjímečné události a účast na slavnostní mši svaté s hlavním celebrantem papežem Františkem zanechalo nezapomenutelné zážitky, které zcela překonaly jistou zvýšenou náročnost a nepohodlí spojené s účastí na této masové akci.  [Všechny fotografie]

* * *

V sobotu 17.5.2014 jsme uspořádali poutní zájezd do Rakouska. Navštívili jsme Mariazell – prohlídka baziliky a městečka s výkladem, na zpáteční cestě pak s průvodcem klášter Heiligenkreuz.  [Všechny fotografie]* * *

V neděli 18.5.2014 proběhla ve Francouzském sále svatokopecké fary u příležitosti jeho významného životního jubilea - 90. narozenin - beseda s p. Bohuslavem Smejkalem, členem již původní (předválečné) Matice svatokopecké, známým olomouckým knihovníkem, publicistou a bibliofilem. Zasloužil se o obnovení činnosti Matice svatokopecké a dlouhá léta byl velmi aktivním členem jejího výboru. Do současné doby je ochoten kdykoliv vypomoci svými bohatými zkušenostmi a znalostmi historie a kultury.  [Všechny fotografie]

* * *

V neděli 25. května 2014 se uskutečnila v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce I. společná pouť Matice svatohostýnské, velehradské, svatoantonínské a svatokopecké.
Začala mší svatou v 1030 hod., kterou celebroval generální vikář Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík (místo olomouckého pomocného biskupa Mons. Josef Hrdličky, jenž byl zdravotně indisponován); zazněla Mše D-dur, op.86 od Antonína Dvořáka (1841-1904), v podání olomouckého sboru AMOK se sólisty pod vedením dr. Miroslavy Hellové, na varhany doprovázel Jan Gottwald.
Odpoledne byla pro účastníky poutě připravena od 1300 hod. komentovaná prohlídka baziliky a přilehlého arálu.
Po skončení pravidelné nedělní odpolední mše svaté se uskutečnil v 1700 hod. KONCERT Ave Maria v podání Smíšeného pěveckého sboru Collegium vocale Olomouc pod vedením sbormistryně Růženy Saligerové.  [Všechny fotografie]
Plakát k 1. pouti Matic
Program koncertu Ave Maria

* * *

V neděli 8. června jsme uspořádali komentovanou prohlídku svatokopeckých pohřebišť; cca 25 účastníků v terénu doprovázel Jan Nedělník.  [Všechny fotografie]* * *

V neděli 29. června proběhla ve Francouzském sále svatokopecké fary beseda s Ing. Arch. Jaromírem Haincem o Jordánsku s promítáním snímků, která se u všech přítomných setkala s velkým nadšením.

* * *

Koncem června 2014 jsme pro členy MSK vydali Pozdrav členům Matice svatokopecké - červen 2014 s informacemi o činnosti Matice svatokopecké.

* * *

Matice svatokopecká uspořádala v sobotu 26. července 2014 poutní zájezd ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé.* * *

Ve dnech 15. – 19. srpna 2014 se uskutečnila II. pěší pouť z Velehradu na Svatý Kopeček po Cyrilometodějské cestě vybudované společně Maticí svatohostýnskou, velehradskou a svatokopeckou, už IV. Moravská Compostela.

* * *

V sobotu 30.8.2014 za krásného slunečného počasí se skupina 20 členů MSK spolu s P. Klementem Růžičkou, OPraem. zúčastnila Arcidiecézní pouti rodin na Svatém Hostýně, konané u příležitosti ukončení vyhlášeného Roku rodin, kde pod širým nebem u venkovního oltáře sloužil slavnou mši svatou Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský spolu s koncelebrujícími cca 10 kněžími (včetně našeho doprovázejícího).
Atmosféra a celý průběh pouti byl vynikající. Potěšující byla značná přítomnost poutníků středního věku a rodin s malými dětmi. Pro všechny věkové kategorie, vč. učitelů, jimž byla pouť rovněž určena, byly připraveny mnohé doprovodné akce, např. besedy, přednášky, pro děti zábavné hry a soutěže.
Naše skupina po obědě se společně pomodlila křížovou cestu u původních zastavení a využila krásného počasí k prohlídce areálu poutního místa. V 15 hodin jsme odjížděli přímo ze Sv. Hostýna, kam jsme měli zajištěn naším autobusem výje zd i odjezd. Je jen škoda, že této jedinečné příležitosti využilo tak málo farníků naší farnosti, o mladých rodinách s dětmi, příp. prarodičích s vnoučaty nemluvě.  [Všechny fotografie]

* * *

V neděli 7. září 2014 se konala XIX. pouť Matice svatokopecké. Zahájena byla valnou hromadou ve 13.00 hod. ve Francouzském sále svatokopecké fary, po ní pak v 15,00 hod. následovala mše svatá v bazilice za živé i zemřelé členy MSK, kterou sloužil Mons. Josef Nuzík, generální vikář Arcibiskupství olomouckého (místo Mons. Josefa Hrdličky, olomouckého světícího biskupa, čestného člena a protektora MSK).

* * *

Matice svatokopecká uspořádala v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku v sobotu 4.10.2014 u příležitosti oslav Mezinárodního dne seniorů a 335. výročí vysvěcení svatokopeckého chrámu KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY.
Účinkující - Komorní orchestr MUSICA NOVA (sólový bas Pavel Švingr, dirigent Jaroslav Martinásek) - uvedl BIBLICKÉ PÍSNĚ, op. 99 A. Dvořáka, včetně duchovní meditace R. Lukvského tuto z CD). Úvodem zazněl "jako bonus" výběr z díla J. Haydna SEDM SLOV VYKUPITELOVÝCH (orchestrální verze).

* * *

S velkým úspěchem (zcela zaplněný Francouzský sál) se setkala přednáška univ. prof. Jana Andrese, DSc. o setkávání významných umělců - spisovatelů a výtvarníků - na Svatém Kopečku v 1. polovině minulého století Akademické týdny na Sv. Kopečku, která se uskutečnila v neděli 19. října 2014.

* * *

Matice svatokopecká uspořádala v neděli 26.10.2014 komentovanou prohlídku výstavy Na hlubinu v Muzeu moder. umění v Olomouci.

* * *

V neděli 16. listopadu 2014 se ve Francouzském sále svatokopecké fary uskutečnila přednáška Ing. Jaroslava Tesaře Historie a současnost betlemářství spojená s promítáním.

* * *

Matice svatokopecká pořádala v pátek 5.12.2014 v prostoru svatokopeckých boudek mikulášskou nadílku pro děti do osmi let.
Akci sponzorsky podpořili bří MUDr. Tomáš a Edvard Benešovi, Benešova cukrářská výrobna, Curibund, Mir. Černý, Hospůdka u Kameňa, Milada Lachová, Pavel Povýšil, Restaurace u Macků a Petr Růžička.

* * *

Adventní duchovní obnova 2014; poklepáním obrázek zvětšíte V sobotu 13. 12. 2014 jsme uskutečnili adventní duchovní obnovu pod vedením P. Gorazda Krušiny OPraem., která začala společnou účastí na mši sv. v 9.00 hod. a poté pokračovala do 12.00 hod. ve Francouzském sále svatokopecké fary.   [Všechny fotografie]

* * *

V sobotu 27. prosince v 17 hodin byla svatokopecká bazilika doslova zcela zaplněna návštěvníky všech věkových kategorií, kteří s nadšením sledovali program Vánočního koncertu.
Vystupující členové Souboru lidových písní a tanců Valašský vojvoda, Cimbálové muziky Valašský vojvoda a Hanáckého mužského sboru Rovina svými zpěvy hudbou a tanečky strhli posluchače k nadšeným ovacím. Závěrečný zpěv nejznámnějších koled - Nesem Vám noviny a Narodil se Kristus Pán-, do něhož se zapojili i přítomní posluchači, ve vánoční atmosféře svatokopecké baziliky byl vyvrcholením úžasného kulturního zážitku pro všechny přítomné. Účinkujícím patří náš obdiv a upřímné díky.
  [Všechny fotografie]
www.valasskyvojvoda.cz www.rovina-olomouc.cz

* * *

Tradiční výstava betlémů, pořádaná v Muzeu Matice svatokopecké, proběhla od 6.12.2014 do 11.1.2015.


* * *

Akce odvodnění
V roce 2014 jsme realizovali první krok k odvodnění ambitu u svatokopecké baziliky. Po dohodě s vlastníkem jsme pořídili a nechali zabudovat měděné podokapní žlaby a svody po obou stranách ambitu z vnitřní strany, svody byly napojeny do nově vybudovaného zemního vedení zaústěného do nově vybudovaných jímek a jedné stávající – ta je na venkovní straně ambitu. Do stejného místa jsme svedli vodu z venkovní střechy ambitu – její severní strany, kde jsme doplnili již zabudované podokapní žlaby o titanzinkové svody a vodu stáhli do nově zabudovaného zemního vedení. Akce si vyžádala téměř 500.000,- Kč, částkou cca 225.000,- Kč přispěl vlastník – Strahovská kanonie premonstrátů a 50.000,- Kč nám dotačně přispělo statutární město Olomouc, zbytek jsme hradili my z našich prostředků, darů členů a příznivců Matice. Tím jsme zamezili pokračujícímu podmokání stěn ambitu, jeho další devastaci. Z podnětu MSK se uskutečnila brigáda, při níž jedna vnitřní strana ambitu byla cca do výše 1m osekána – převážně do míst opadané omítky, čímž se jednak zjistil a odstranil nefunkční stav izolace a umožnilo prosychání podmáčeného zdiva ambitu.
Dále jsme jen z prostředků Matice a darů nechali provést podřezání jedné stěny Muzea MSK sousedící s ambitem a zabudovali její odvětrání – již dnes je patrný vynikající výsledek – poprve stěna není vlhká, ač v minulosti na řadě míst byla „vyzdobena“ velkými mokrými skvrnami do výše přesahující jeden metr.
Děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky, bez nichž bychom tyto práce nemohli zrealizovat.
Výbor MSK


NahoruROK 2013

Prohlídku výstavy Od Tiziana po Warhola jsme absolvovali ve třech etapách: 9. ledna 2013 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci (18. a 19. stol.), 23. ledna 2013 a 6. března 2013 v Muzeu moderního umění v Olomouci (20. a 21. stol.); vždy s kurátorem, který nám podal velice poutavý a poučný výklad k nejzajímavějším exponátům (v 1. případě Mgr. Elblová, v Muzeu umění v obou případech Mgr. Daněk). Všemi zúčastněnými (35-40 osob v každé etapě) byla akce velice pozitivně hodnocena.

* * *

30.1.2013 jsme (vlakem) uskutečnili zájezd do Ústí nad Orlicí, jehož cílem byla prohlídka výstavy betlémů v tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie, v Městském muzeu a čtyřech domácnostech. Zúčastnilo se ho neuvěřitelných 35 zájemců. Pro většinu byly ústeckoorlické betlémy novinkou, všichni jsme byli nadšeni nejen jejich krásou, ztvárněním, ale i úžasnou ochotou a vnitřním zapálením pro věc, s nímž jsme se setkali u tamních betlemářů.

* * *

Přednáška Jana Nedělníka (24.2.2013), místopředsedy výboru Matice svatokopecké, na téma První stavby na Svatém Kopečku, byla tématicky zařazena jako úvodní v rámci oslav letošního 90. výročí založení Matice svatokopecké. Přednášející, který je již z dřívějších akcí a své průvodcovské činnosti znám jako dobrý řečník a velký znalec historie, především Svatého Kopečku u Olomouce, nezklamal své posluchače, kteří zcela zaplnili Francouzský sál fary, a s nadšením vyslechli jeho poutavou přednášku doplněnou promítáním dosud většinou neznámých dobových snímků.

* * *

V rámci Roku víry jsme pokračovali v konání Malých pěších poutí na Svatý Kopeček (první tři jsme uskutečnily 25. října, 21. listopadu a 19. prosince 2012), které se konaly každou třetí středu v měsíci z iniciativy Matice svatokopecké a našeho mladého člena JUDr. Pavla Bureše, a to 16. ledna, 20. února, 20. března, 17. dubna, 15. května, 19. června, 25. září, 16. října a 20. listopadu.
Účastnilo se jich cca 10-15 osob. Vycházeli jsme vždy od kříže v Chválkovicích v 17.35 hod.; po úvodní modlitbě, připomenutí společného úmyslu pouti a krátkém zpěvu jsme se vydali po stezce pro pěší a cyklo směrem do Samotišek. Cestou jsme se společně pomodlili růženec a než jsme začali vystupovat ze Samotišek přímo do kopce k bazilice, společně jsme si zazpívali. Výstup jsme věnovali individuální modlitbě, u Wolkerova kříže jsme si znovu společně zazpívali, zapálili svíčku a v bazilice pouť zakončili společnou účastí na mši svaté (v postní době – 20.2. a 20.3. – pouze slavnostním požehnáním). Společné putování nás sblížilo a vždy jsme se těšili na další termín.

* * *

Senzakord; poklepáním zvětšíte obrázek V rámci oslav 90. výročí založení Matice svatokopecké jsme pořádali v neděli 12. května 2013 v 17 hod. ve svatokopecké bazilice koncert vážné hudby pod názvam ANTONIO VIVALDI - GLORIA.
V programu zazněly skladby A. Vivaldiho, Boh. Martinů, P. I. Čajkovského, Josefa Suka a dalších významných skladatelů v provedení Smíšeného pěveckého sboru SENZAKORD a Smyčcového orchestru ZUŠ Uničov.
Zaplněná bazilika byla svědkem vynikajících výkonů účinkujících, a to jak zpěváků, hedebníků, tak i sbormistryně a dirigentky. Mladí hudebníci - žáci ZUŠ Uničov - skvěle sekundovali svým starším kolegům. Závěrečný dlouho trvající potlesk byl důkazem spokojenosti posluchačů s vysokou úrovní účinkujících.
Koncert se konal s podporou Statutárního města Olomouce.  [Všechny fotografie]

* * *

25. května se uskutečnil poutní zájezd do Nitry během něhož jsme absolvovali komentovanou prohlídku Hradu (katedrála sv. Emeráma, katakomby a diecézní muzeum), po obědě v kněžském semináři komentovanou prohlídku vnitřního města vč. synagogy. Všech 41 účastníků ocenilo poutavý výklad provázejících.

* * *

Od 27. května jsme v bazilice instalovali výstavku k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje, kterou připravila grafička Jana Krejčová a doplnila ji následujícím článkem. Výstava trvala do ledna 2014.

* * *

12. června jsme pořádali vlakem zájezd do Prahy, který byl podle všech 25 účastníků zdařilý. Navštívili jsme kostel Panny Marie sněžné, kostel sv. Jakoba Většího (Staršího) a prohlédli jsme si (komentovanou) nejkomplexnější výstavu plakátů Alfonse Muchy ze soukromé sbírky Inana Lendla.

* * *

V červnu 2013 jsme vydali Pozdrav členům Matice svatokopecké s informacemi o činnosti MSK a doručili ho všem členům.

* * *

Ve dnech 30 června až 4. července se uskutečnila III. Moravská Compostela (5denní pěší putování ze Svatého Kopečku přes Svatý Hostýn na Velehrad), na jejíž realizaci se podílela Matice svatokopecká, Matice svatohostýnská a Matice velehradská.
V neděli 30.června 2013 po požehnání a rozdání poutních křížků novým poutníkům se vydali od svatokopecké baziliky 104 poutníci na 5denní putování na Velehrad přes Svatý Hostýn. První den nás trochu svlažil déšť, který ale netrval dlouho, další dny jsme dosytosti využili slunečního svitu. Postupně se přidávali další poutníci, takže ze Sv. Hostýna (2.7.2013) nás odcházelo již 208 a do velehradské baziliky (4.7.2013) se počet účastníků naší poutě rozrostl na úctyhodných 300.
Ve čtvrtek 4. července, po příchodu na Velehrad, jsme se - v rámci Cyrilometodějských oslav - zúčastnili v 16.00 hod. mše svaté pro poutníky a v pátek 5. července v 10.30 hod. slavnostní mše svaté.
I přes nebývale vysoký počet účastníků se podařilo organizačně pouť dobře zvládnout, nenastaly žádné problémy s ubytováním, cestou byla zajištěna strava, vzorně fungovala i tři doprovodná vozidla. Přes širokou škálu věkového složení účastníků - nemladší necelých 6 let, nejstarší 79 let - nedošlo k žádnému zranění ani jiné události, při níž by bylo nutno vyhledat lékařské ošetření.
Účastníci pouti se shodli na tom, že letošní naše společné putování završené účastí na národní velehradské pouti, splnilo jejich očekávání a výrazně přispělo k obnovení a posílení jejich víry.
Ohlasy z řad účastnílů: Přijměte ode mne ještě jednou srdečný dík a ať Vám Pán žehná. Na takovou pouť se nezapomíná. Zdraví všechny Vojta. (vojtěch Kotek).  [Všechny fotografie]

* * *

sobotu 27. července 2013 se uskutečnil již tradiční poutní zájezd ke sv. Anně do Staré Vody u Libavé. Čtyřicet poutníků doprovázených P. Klementem se společně zúčastnilo česko německé mše svaté celebrované P. Hanáčkem, při níž byla posvěcena nová socha (kopie původní) sv. Anny s Ježíškem. Tentokrát byl poněkud změněn obvyklý pořad pouti - hned po mši svaté následovalo požehnání a společný průvod ke Královské studánce.

* * *

Ve středu 7.8.2013 se uskutečnila v Arcidiecézním muzeu v Olomouci komentovaná prohlídka výstavy Mezi Východem a Západem sv. Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí. Všech 16 účastníků, kteří i přes tropická vedra přišli, s nadšením vyslechlo velmi zajímavý a odborně fundovaný výklad kurátorky výstavy dr. Jemelkové.

* * *

Na neděli 1. září 2013 připadla XVIII. pouť Matice svatokjopecké. Od 1300 hod. se ve Francouzském sále svatokopecké fary konala volební valná hromada MSK. Po ní, od 1500 hod., celebroval Mons. Josef Hrdlička, olomoucký pomocný biskup, čestný člen a protektor Matice svatokopecké mši svatou za živé i zemřelé členy MSK.
Usnesení z valné hromady MSK 1.9.2013

* * *

V sobotu 7. září 2013 se 30 zájemců zúčastnilo poutního zájezdu do Staré Boleslavi. Navštívili jsme baziliku sv. Václava, kostel sv. Klimenta a kostel Nanebevzetí P. Marie – vše s výkladem.  [Všechny fotografie]


* * *

V rámci oslav 90. výročí svého vzniku pořádala Matice svatokopecká k Mezinárodnímu dni seniorů v sobotu 5. října 2013 v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku koncert Cimbálové muziky Hradišťan.
Akci finančně podpořilo Statutární město Olomouc.

* * *

V neděli 20. září se ve Francouzském sále svatokopecké fary konala velice pěkná beseda s promítáním na téma Za čajem na Srí Lanku, jíž se účastnilo cca 15 osob.

* * *

V neděli 27. října 2013 jsme ve spolupráci s KPS Dvořák (člen UČPS a OSA) uspořádali v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY PRO HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU. Účinkující, KPS Dvořák Olomouc a Svatocecilské smyčcové kvarteto Olomouc pod vedením Jana Gottwalda, uvedli duchovní skladby Karla Svozila (k 75. výročí narození tohoto olomouckého skladatele).
Koncert se konal za přispění Statutárního města Olomouce a spol. ANAG. Dobrovolné vstupné bylo věnováno na potřeby hospice na Svatém Kopečku.

* * *

Matice svatokopecká pořádala v neděli 10. listopadu 2013 besedu s Josefem Majerem na téma Z Tovéře na Konec světa po svatojakubské cestě. Přítomní účastníci, kteří bezezbytku zaplnili Francouzský sál svatokopecké fary, vyslechli zajímavé postřehy z převážně cyklistického putování do Santiaga de Compostela doplněné promítáním řady snímků z cesty.


* * *

Druhá část přednášky Jana Nedělníka na téma První stavby na Svatém Kopečku spojená s promítáním dobových obrázků (1. část 24.2.2013 uváděla oslavy 90. výročí vzniku Matice svatokopecké) se konala v neděli 24. 11. 2013 ve Francouzském sále svatokopecké fary.

* * *

V neděli 1.12.2013 jsme ve Francouzském sále svatokopecké fary uspořádali již tradiční adventní setkání s Mons. Josefem Hrdličkou, olomouckým pomocným biskupem, čestným členem a protektorem Matice svatokopecké.


* * *

Matice svatokopecká pořádala 5.12.2013 pro děti do 8 let v prostoru svatokopeckých boudek již tradiční Mikulášskou nadílku.
Akci sponzorsky podpořili bří MUDr. Tomáš a Edvard Benešovi, Benešova cukrářská výrobna, Mir. Černý, Frant. Macek, Marie Krejčířová, Pavel Povýšil a Petr Růžička.

* * *

V neděli dne 22.12.2013 vyvrcholíly oslavy 90. výročí založení Matice svatokopecké, a to slavnou mší svatou slouženou v 10.00 hod. v naší bazilice strahovským opatem Michaelem Pojezdným OPraem; koncelebroval P. Jakub Berka OPraem.  [Všechny fotografie]

* * *

V sobotu 28.12.2013 jsme, ve spolupráci s o. s. Folklorum a za finanční podpory Statutárního města Olomouc, v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku uskutečnili Vánoční koncert z Hané a Valašska.
V podání Hanáckého mužského sboru Rovina z Olomouce a okolí, Cimbálové muziky Bukovinka a ženského sboru Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem zaznělo to nejlepší z repertoáru hanáckých a valašských koled, pastorel a písní doby vánoční.

* * *

Od 30.11.2013 do 12.1.2014 byla v Muzeu Matice svatokopecké instalovaná již tradiční výstavu betlémů.  [Všechny fotografie]NahoruROK 2012 - jen 2. pololetí

Prakticky většina činnosti MSK ve druhém pololetí roku 2012 byla zaměřena na oslavy 380. výročí vzniku našeho poutního místa a 280. výročí korunovace milostného obrazu Panny Marie Svatokopecké - Královny Moravy. K tomu účelu sloužilo:

* * *

Velké pozornosti a kladnému hodnocení se dostalo i dalším našim akcím, např.:

* * *

Pozdrav otce Jakuba
Dne 7. ledna 2012 jsme v Milevsku navštívili otce Jakuba při příležitosti jeho narozenin a byli jsme jím požádáni předat jeho upřímný pozdrav a poděkování za gratulace všem svatokopeckým farníkům, členům Matice svatokopecké i těm, kdo jej zná, což jsme (i prostřednictvím našich stránek) rádi učinili. Pro Vaši inspiraci připojujeme otcem citované přání Benjamina Franklina:

Co darovat k Vánocům:nepříteli - odpuštění, příteli - pozornost, dítěti - dobrý příklad, matce, otci - velkou vděčnost, sobě - úctu a všem lidem - lásku.

Toto přání je inspirací nejen pro předvánoční dobu, ale každému z nás i pro jeho osobní život.

* * *

Akce obnovení vstupního prostoru před svatokopeckou bazilikou
Dne 1. srpna 2012 došlo mezi MSK jako objednatelem a ak. sochařem René Tikalem jako zhotovitelem k podepsáním protokolu o předání a převzetí díla a téhož dne i k jeho faktickému předání a převzetí. Tím byla de facto ukončena II. etapa obnovy vstupního prostoru před bazilikou, která spočívala v restaurování kamenné a sochařské výzdoby v daném prostoru. Byly doplněny chybějící části balustrád některé kuželky a ozdobné čučky), chybějící části některých soch andělů a hlavně světců sv. Cyrila a sv. Metoděje, balustrády v počtu 6 ks zpětně instalovány na v loňském roce zrestaurované schodiště, na balustrády zpětně osazeny sochy 4 andělů a 2 světců, balustrády zakončeny ozdobnými koulemi a vše očištěno, zrestaurováno a patinováno. Sponzorsky rodinou Ing. J. Preče byly pořízeny atributy obou světců – berla a kříž, které však z opatrnosti nasazujeme jen při významných příležitostech – aby nenechavci nebyly odcizeny a při jejich páčení znovu poškozeny sochy světců.
Až v závěru prací bylo dohledáno, že balustrády, nesoucí sochy světců, nebyly zakončeny ozdobnou koulí jako ostatní, ale většími pískovcovými mísami ve tvaru květu (dodatečně jsme zjistili, že tyto byly na zmíněných balustrádách ještě v době návštěvy sv. Jana Pavla II. na Svatém Kopečku a jsou zachyceny i na záběrech z této návštěvy, krátce po ní záhadně „zmizely“). Poněvadž je nutno z hlediska památkářů zachovat původní stav před „ztrátou“, a v našich smlouvách nebylo časově ani finančně s těmito nepochybně v obou směrech nákladnými víceprácemi počítáno, musíme zhotovení těchto dvou mís zařadit do plánu naší činnosti na příští rok.
Po dodání závěrečné restaurátorské zprávy ze strany zhotovitele a jeho konečné fakturaci jsme zaplatili beze zbytku cenu díla, která činila cca 410.000,- Kč (pouze za tuto letošní druhou etapu). Dílo jsme mohli realizovat jen díky finanční podpoře ze strany Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce, příspěvku Královské kanonie premonstrátů na Strahově ve výši 80.000,-Kč, ale hlavně díky finanční podpoře a štědrosti vás, členů a příznivců naší Matice, a dalších sponzorů. Této pomoci si skutečně velice vážíme a oceňujeme ji; je názorným příkladem toho, že donátoři a podporovatelé církevních a kulturních památek nevymřeli přes mnohdy katastrofické zprávy v našich sdělovacích prostředcích. Jen díky této podpoře je možno obnovit a zachovat naši baziliku, k níž její vstupní prostor neodmyslitelně patří, tento nádherný barokní skvost i pro další generace.
Po skončení obou etap restaurování se ukázalo, že prostřední část schodiště - přímo proti vstupu, která se na počátku našeho rozhodování o rozsahu restaurování na začátku loňského roku jevila jako vcelku zachovalá, v sousedství již ostatních zrestaurovaných částí schodiště je v desolátním stavu, který nutně vyžaduje opravu (navíc nemá základy, jak tomu bylo i u již zrestaurovaných částí). Proto jsme si vytli jako úkol pro příští rok i restaurování této části schodiště – po podestu. Již nyní víme, že tyto práce si vyžádají náklady, na které v žádném případě nemohou stačit naše současné finanční prostředky. Dotace od Olomouckého kraje a Statutárního města Olomouce s ohledem na současnou politickou i ekonomickou situaci jsou naprosto nejisté, nevíme ani, zda a s čím můžeme počítat od Strahovských premonstrátů, kteří mají v péči řadu dalších objektů. Proto spoléháme opět na vás, a prosíme o vaši finanční výpomoc, i když jsme si vědomi současných ekonomických poměrů v zemi, které doléhají na každého z nás. Chceme věřit, že nám pomůžete naši krásnou mariánskou baziliku uvést do stavu, který si právem tato významná kulturní a církevní památka zaslouží. Své příspěvky a dary můžete poukazovat buď složenkou na adresu Matice svatokopecká, nám. Sadové 1/1, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček, nebo bezhotovostně na čís. účtu 200447480/0600. Trvalá Boží ochrana na přímluvu Panny Marie Svatokopecké a naše upřímné díky vám budou odměnou.

* * *

V neděli 2. září 2012 se konala XVII. pouť Matice svatokopecké, jejíž součástí byla i valná hromada. Před jejím oficielním zahájením byl promítnut DVD záznam Toulky staletími o Sv. Kopečku. Po zahájení modlitbou MSK a volbě návrhové komise jednatelka přednesla zprávu o činnosti MSK za období od minulé valné hromady. V ní vzpomněla všechny akce realizované v uvedeném období, z nichž většina je uvedena v Pozdravu členům MSK - prosinec 2012 (a za 1. pololetí v Pozdravu členům MSK - červen 2012), poděkovala členům výboru, i všem členům a příznivcům MSK, jakož i našima kněžím za všestrannou podporu a pomoc. Vyzvala k rozšíření členské základny a počtu dobrovolníků na hlídací službu v Muzeu MSK. Ze zprávy hospodáře vyplynul stav finanční hotovosti v pokladně a na účtech MSK, v té době ještě značně ovlivněn nevyúčtovanými, a tedy neuhrazenými náklady restaurování sochařské výzdoby vstupního prostoru před bazilikou. Zpráva kontrolní komise nezjistila závady v hospodaření a vedení účetnictví našeho sdružení.
Ke dni konání valné hromady byl počet žijících členů MSK 347, přibylo 20, ubylo 16. Vzpomněli jsme jubilanty, novým zakládajícím členům byly rozdány pamětní listy. Jednatelka podala zprávu o akci restaurování – blíže bude uvedeno v dalším, byl přednesen plán činnosti na další období a po diskusi, v níž vystoupili i přítomní hosté a současně už i naši členové z Matice svatohostýnské schváleno závěrečné usnesení. Po skončení valné hromady se všichni přítomní společně zúčastnili mše svaté v bazilice, kterou sloužil náš protektor Mons. Josef Hrdlička, olomoucký pomocný biskup.

* * *

5.12.2012 jsme - již potřetí - uspořádali Mikulášskou nadílku v prostoru svatokopeckých boudek. Rostoucí počet návštěvníků a jejich spokojenost svědčí o tom, že tato akce si trvale našla oblibu nejen u dětí z farnosti a okolí, ale i u dospělých, navíc letos byla doplněná o živě hrané vánoční koledy a jiné skladby. Tohoto úspěchu jsme dosáhli nejen díky obětavosti pořadatelů z řad MSK a všech účinkujících – Mikuláš, čerti a andělé, ale samotnou realizaci akce a rozsah balíčků pro přítomné děti a jejich obsah umožnily sponzorské dary, ať již finanční či v naturální podobě, ze strany bří Edvarda a MUDr. Tomáše Benešových, Cukrářské výrobny Zdeňka Beneše, Miroslava Černého, Milady Lachové, nájemců Lachovy cukrárny, Pavla Povýšila a KMČ Olomouc – Svatý Kopeček. Všem výše uvedeným patří náš upřímný dík, stejně jako kněžím z naší farnosti za jejich všestrannou podporu této akce. Svým nezištným a obětavým jednáním všichni shora uvedení napomohli i v této ekonomicky nesnadné době vykouzlit úsměv a nelíčenou radost na tvářích našich nejmenších – dětí, a současně přispěli k oživení dřívějších tradic a ke stmelení občanů v naší lokalitě.

* * *

V rámci vyhlášeného Roku víry se z iniciativy našeho mladého farníka a člena MSK počínaje říjnem 2012 konaly každou 3. středu v měsíci - tedy 25. října, 21. listopadu a 19. prosince 2012 - malé pěší pouti na Sv. Kopeček. Sraz byl vždy ve Chválkovicích u kříže (zastávka MHD Domov důchodců) v 16.35 hod., za společné modlitby růžence jsme šli po cyklo a pěší stezce do Samotišek a odtud do kopce k bazilice. Na závěr pouti jsme se společně účastnili večerní mše svaté v 18 hodin ve svatokopecké bazilice.

* * *

Ve dnech 1. prosince 2012 až 6. ledna 2013 byla v prostorách Muzea Matice svatokopecké instalována již tradiční výstava betlémů. Ta letošní opět přinesla jistou obměnu exponátů a rozšíření jejich počtu – cca na 350 kusů z nejrůznějšího materiálu. Hlavním „tahákem“ pro cca 10 000 návštěvníků letošní výstavy byl však nepochybně rozměrný překrásný perníkový betlém s neuvěřitelným množstvím staveb, figur lidí i zvířat bohatě zdobených - dílo pí Lenky Kořenkové z Hnojic.
Provoněl prostory celého muzea, kdo z návštěvníků měl s sebou fotoaparát, neopomněl si jej vyfotografovat jako unikát. A na závěr, v den ukončení výstavy, po předchozím ohlášení v kostle posloužil nejen návštěvníkům z řad dětí a mládeže jako výborná pochoutka – v důsledku velké vlhkosti ve výstavním prostoru totiž perník výrazně změkl, bortil se, neboť nebyl spojován nijak mechanicky.
Od autorky, které za její dílo upřímně děkujeme, máme příslib i pro příští rok na menší betlém, který by vešel do výstavní skříně a mohl být uchován po delší dobu. [Všechny fotografie]

* * *

V převánočním týdnu jsme vydali Pozdrav členům Matice svatokopecké - prosinec 2012. Tento Pozdrav (jako již více předcházejících vánočních Pozdravů) obsahuje příspěvky našich členů z Francie: autorem obrázku z úvodní strany, který v původní - barevné - podobě vypadá takto, je Ladislav Schovanec a báseň "Vánoční noc v Zemi zaslíbené" (na závěrečné straně) je dílem Běly Schovancové, která pochází z rodu zakladatele svatokopeckého poutního místa Jana Andrýska.

* * *

Ve středu 26.12.2012 jsme pořádali v bazilice Navštívení Panny Marie Vánoční benefiční koncert Cimbálové muziky S. Gabriela z Babic u Uherského Hradiště a Hanáckého mužského sboru Rovina.
Koncert nabídl posluchačům tradiční i méně známé koledy, písně vánočního času a pastorely. Muzika S. Gabriela na něm spolu se svými sólisty uvedla skladby ze svého vánočního alba Neseme vám tú novinu a mužský sbor Rovina vše doplnil působivým vícehlasým zpěvem v hanáckém nářečí bez doprovodu hudebních nástrojů.
V programu střídavě vystupovali členové obou souborů; svým zpěvem a hudbou vyvolávali nadšení u přítomných posluchačů, kteří zcela zaplnili svatokopeckou baziliku.
Závěrečný - společně přednesený - vánoční hymnus Narodil se Kristus Pán podtrhl vynikající atmosféru a celkový dojem z tohoto koncertu, který byl důstojným završením druhého svátku vánočního.


Nahoru
OBNOVIT STRÁNKY